uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta

SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Nová služba Obecného úradu

Obec Šoporňa sa na základe požiadaviek občanov rozhodla sprístupniť novú službu pre svojich obyvateľov. Táto služba umožňuje informovať občanov o novopridaných oznamoch na obecnej stránke formou mailu. Stačí zaslať požiadavku so  svojim menom a priezviskom, mailovou adresou  na mailovú adresu: kniznica@soporna.sk

Zverejnené: 01.04 2016

Určenie počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

Obec Šoporňa oznamuje, že  počet volených poslancov do Obecného zastupiteľstva v Šoporni  je 11. Viac info tu.

Zverejnené: 15.08 2018

Oznámenie počtu obyvateľov

Obec Šoporňa oznamuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí. Viac info tu.

Zverejnené: 15.08 2018

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Obec Šoporňa  povoľuje stavbu DS Kráľová nad Váhom pre Západoslovenskú distribučnú a.s. Viac info tu. 

Zverejnené: 31.07 2018

Oznámenie verejnou vyhláškou

Obec Šoporňa oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania - navrhovateľ Slovak Telekom  a.s. Viac info tu

Zverejnené: 31.07 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voličov

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. Viac info tu.

Zverejnené: 12.07 2018

Zámer predaja majetku

Obec Šoporňa zverejňuje zámer predaja majetku. Viac info tu.

Zverejnené: 11.07 2018

Generálny pardon

Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. rozhodlo o predĺžení trvania udeleného „GENERÁLNEHO PARDONU“ v termíne do 31.08.2018, čím ešte dáva všetkým neoprávneným odberateľom/producentom možnosť prihlásiť sa a bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie.  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. si do konca predĺženého termínu neuplatní fakturáciu za náklady súvisiace s obhliadkou legalizovaného odberného miesta/miesta produkcie v zmysle platného Cenníka výkonov a služieb ZsVS, a.s.. Viac info tu

Zverejnené: 03.07 2018

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante

V súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) a b)  vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 15.06.2018 o 00:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa z a k a z u j e :

 

 1. vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
 2. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
 3. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
   

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom z a k a z u j e najmä:

 1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku    požiaru,
 2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 3. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 4. vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

                                                                                         pplk. Ing. Zoltán Tánczos, PhD.

                                                                                                            riaditeľ

 

Zverejnené: 15.06 2018

Záverečný účet Obce Šoporňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Zverejnené: 14.06 2018

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Obec Šoporňa

Hlavný kontrolór

 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

 

V súlade s § 18, ods. 1, písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti s nasledovným zameraním:

 • Stanovisko k Návrhu Rozpočtu obce Šoporňa na rok 2019
 • Kontrola výberu dane za psa, dane za ubytovanie a za užívanie verejného priestranstva
 • Kontrola uverejňovania štvrťročných správ zo zákaziek v zmysle §111 a §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Kontrola dodržiavania prijatých opatrení, ktoré vyplynuli z kontrol v rokoch 2015-2018
 • Kontrola plnenia uznesení OZ

 

Ostatné úlohy:

 • Predkladať správy o výsledkoch ukončených kontrol na OZ
 • Spolupráca so Štátnym archívom Nitra, pracovisko Šaľa na riadnom odovzdaní dokumentov a archiváciu
 • Zvyšovať si odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach
 • Spoluúčasť pri riešení aktuálnych vecí týkajúcich sa obce
 • Poskytovať metodickú pomoc pracovníkom OcÚ a podieľať sa na návrhoch nových VZN a smerníc obce v súlade s platnou legislatívou

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 bol v zmysle §18f ods. 1b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bude zverejnený na úradnej tabuli dňa 12. 6. 2018.

 

                                                                                  Milena Veresová

                                                                                   hlavný kontrolór

Zverejnené: 12.06 2018

Oznámenie o začatí spojeného územného konania

Obec Šoporňa oznamuje začatie spojeného územného konania o umiestnení stavby  a stavebného konania verejnou vyhláškou. Viac info tu . 

Zverejnené: 30.05 2018

Oznámenie o začatí spojeného územného konania

Obec Šoporňa oznamuje začatie spojeného územného konania o umiestnení stavby  a stavebného konania verejnou vyhláškou. Viac info tu . 

Zverejnené: 30.05 2018

Verejná vyhláška Krajského pamiatkového úradu Trnava

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho pojednávania k projektovej dokumentácii líniovej stavby pre územné rozhodnutie "INS_FTTH_SRED_01_Šoporňa". Viac info tu.

Zverejnené: 14.05 2018

Oznámenie O začatí správneho konanie podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Obec Pata ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR      č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že na základe žiadosti OBCE ŠOPORŇA, 925 52 Šoporňa 1179, začalo dňa 07.05.2018 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 128 ks drevín a krovitých porastov rastúcich na pozemkoch v k.ú. Šoporňa, na pozemkoch v prenájme žiadateľa. Viac info tu.

Zverejnené: 07.05 2018

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v platnom znení týmto Obec Pata oznamuje, že dňa 07.05.2018 začala správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 128 ks drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Viac info tu.

Zverejnené: 07.05 2018


Všetky oznamy