uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta
SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

SLOVAK TELEKOM - oznam

Dovoľujeme si Vás informovať o pripravovaných prácach na telekomunikačnej sieti Slovak Telekomu.

V dňoch 24.9. – 27.9. bude spoločnosť NOSRETI SK s.r.o. zabezpečovať prepravu nadrozmerného nákladu z podniku Slovnaft Bratislava do cieľového miesta DUSLO Šaľa.

Našu spoločnosť Slovak Telekom prepravca požiadal o dočasné odstránenie prekážok na trase, konkrétne telekomunikačné stĺpy a vedenia ponad cestu tam, kde budú prekážať preprave nákladu.

Naši pracovníci počas prepravy zabezpečia zvesenie vedení na nevyhnutnú dobu, čo bude mať za následok dočasné prerušenie poskytovania telekomunikačných služieb občanom vo Vašej obci/meste.

Čas prepravy je naplánovaný na nočné hodiny nasledovne:

Dolná Streda – 26.9. v čase cca 02:00 – 04:00

Šintava – 26.9. v čase cca 05:00 – 06:00

Šoporňa – 26.9. v čase cca 23:00 – 24:00

Dlhá n/Váhom – 27.9. v čase cca 01:00 – 03:00

Šala – Veča – 27.9. v čase cca 03:00 – 04:00

Trnovec n/Váhom – 27.9. v čase cca 04:00 – 05:00

Tento harmonogram je len orientačný, presné časy sa môžu zmeniť v závislosti na počasí a hustoty premávky.

Preprava bude koordinovaná pracovníkmi energetiky a Polície SR.

Prípadné poruchy telekomunikačných služieb po skončení prepravy nadrozmerného nákladu je potrebné nahlásiť na poruchovú službu tel. 12 129.

 

Ďakujeme za pochopenie a Vašu spoluprácu.

Zverejnené: 07.09 2016

Nová služba Obecného úradu

Obec Šoporňa sa na základe požiadaviek občanov rozhodla sprístupniť novú službu pre svojich obyvateľov. Táto služba umožňuje informovať občanov o novopridaných oznamoch na obecnej stránke formou mailu. Stačí zaslať požiadavku so  svojim menom a priezviskom, mailovou adresou  na mailovú adresu: kniznica@soporna.sk

Zverejnené: 01.04 2016

Upozornenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. upozorňuje, že sa v regióne vyskytli prípady, kedy boli občania oslovení falošnými odpočtármi, ktorí sa preukazujú nepravými služobnými preukazmi zamestnancov ZsVS, a.s., žiadajú odčítať stav vodomerov a násedne požadujú od občanov úhradu za spotebu pitnej vody v hotovosti. V žiadnom prípade nejde o zamestnancov ZsVS , a.s.. Zamestnanci ZsVS, a.s.  vykonávajúcich odpočty vodomerov nikdy nepracujú s hotovosťou, t.j. nedoručujú, ani nevyberajú od odberateľov hotovostné peňažné prostriedky na odbernom mieste alebo inde

Zverejnené: 20.09 2016

Návrh VZN o poplatkoch za MZZO

Zverejnené: 14.09 2016

Návrh VZN o podmienkach vodenia a držania psov

Zverejnené: 14.09 2016

Vývoz smetí - zmena intervalov

Obec Šoporňa oznamuje občanom obce, že od 5. septembra 2016 bude vývoz tuhého komunálneho odpadu  zo zberných nádob realizovaný v pravidelných dvojtýždňových intervaloch a v rovnakých dňoch (vždy v pondelok a v utorok)

Zverejnené: 30.08 2016

Oznam SPP o nelegálnom odbere

Oznam tu

Zverejnené: 08.07 2016

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Šoporňa

Zverejnené: 06.07 2016

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

V súlade s § 18, ods. 1, písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti s nasledovným zameraním:

  • Stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2017, 2018 a 2019
  • Kontrola stavu riešenia pohľadávok obce po lehote splatnosti
  • Kontrola hospodárenia ŠK Šoporňa v roku 2015
  • Kontrola plnenia uznesení OZ

Ostatné úlohy:

  • Predkladať správy o výsledkoch ukončených kontrol na OZ
  • Zvyšovať si odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach
  • Spoluúčasť pri riešení aktuálnych vecí týkajúcich sa obce
  • Poskytovať metodickú pomoc pracovníkom OcÚ a podieľať sa na návrhoch nových VZN a smerníc obce v súlade s platnou legislatívou

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2016 bol v zmysle §18f ods. 1b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bude zverejnený na úradnej tabuli dňa

 

                                                                                   Milena Veresová

                                                                                   hlavný kontrolór

Zverejnené: 13.06 2016

Návrh Záverečného účtu obce Šoporňa za rok 2015

Zverejnené: 09.05 2016

Výpis zo zápisnice z 2. zasadnutia OZ

Výpis zo zápisnice z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Šoporňa - Rozhodnutie 1 a Rozhodnutie 2

Zverejnené: 18.03 2016

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

Ministerstvoo životného prostredia Slovenskej republiky  na základe výsledkov konania o žiadosti o nenávratný príspevok schvaľuje žiadosť obce Šoporňa.   Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku tu

Zverejnené: 11.03 2016

Schválenie žiadosti o NFP Šoporňa - rozšírenie kanalizácie a ČOV

Dňa 20.januára 2016 bola schválená žiadosť obce Šoporňa o nenávratný finančný príspevok na rozšírenie kanalizácie a ČOV.  Detail žiadosti tu.

Zverejnené: 11.03 2016

Upozornenie

Obec Šoporňa upozorňuje občanov na povinnosť uhrádzať miestne poplatky za kanalizáciu, komunálny odpad, daň za psa, daň z nehnuteľností, ktorá zahŕňa  daň z pozemkov, stavieb, bytov a ostatné miestne dane  a iné poplatky. 
Žiadame Vás,  aby si tieto povinnosti splnili čo najskôr, nakoľko na základe uznesenia č. 158/2015 bude obec nútená pristúpiť na exekučné vymáhanie svojich pohľadávok.

Zverejnené: 21.02 2016

Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Viac info tu 

Zverejnené: 19.02 2016