uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta

SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Trhové miesta Hody 2018

Zverejnené: 22.02 2018

Nová služba Obecného úradu

Obec Šoporňa sa na základe požiadaviek občanov rozhodla sprístupniť novú službu pre svojich obyvateľov. Táto služba umožňuje informovať občanov o novopridaných oznamoch na obecnej stránke formou mailu. Stačí zaslať požiadavku so  svojim menom a priezviskom, mailovou adresou  na mailovú adresu: kniznica@soporna.sk

Zverejnené: 01.04 2016

Verejná vyhláška Krajského pamiatkového úradu Trnava

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho pojednávania k projektovej dokumentácii líniovej stavby pre územné rozhodnutie "INS_FTTH_SRED_01_Šoporňa". Viac info tu.

Zverejnené: 14.05 2018

Pogram HODOV 2018

 

Piatok - 03.08.2018
 
18.00 h. - 19.00 h. - dychovka
19.00 h. - 20.00 h. - dychovka
20.00 h. - 21.00 h. - Desmod                                       
21.00 h. - 05.00 h. - Diskotéka s DJ HUXO
 
Sobota - 04.08.2018
 
19.00 h. - 20.00 h. - Tiktaci (Taktici)
20.00 h. - 21.00 h. - Slniečko
21.00 h. - 22.00 h. - Marián Čekovský s kapelou
22.30 h. - ohňostroj
22.00 h. - 05.00 h. - Diskotéka s DJ HUXO
 
Nedeľa - 05.08.2018
 
08.00 h. a 11.00 h. - sv. omše - kostol Panny Márie Snežnej
16.00 h. - 17.00 h. - INSIDE
17.00 h. - 18.00 h. - Colorado
18.00 h. - 19.00 h. - Jadranka
19.00 h. - 20.00 h. - Old School Brothers                  
20.00 h. - 04.00 h. - Diskotéka s DJ HUXO
 
Pondelok - 06.08.2018
17.00 h. - ŠK Šoporňa - FC Spartak Trnava (starí páni)
                              
Zverejnené: 07.05 2018

Oznámenie O začatí správneho konanie podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Obec Pata ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR      č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že na základe žiadosti OBCE ŠOPORŇA, 925 52 Šoporňa 1179, začalo dňa 07.05.2018 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 128 ks drevín a krovitých porastov rastúcich na pozemkoch v k.ú. Šoporňa, na pozemkoch v prenájme žiadateľa. Viac info tu.

Zverejnené: 07.05 2018

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v platnom znení týmto Obec Pata oznamuje, že dňa 07.05.2018 začala správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 128 ks drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Viac info tu.

Zverejnené: 07.05 2018

Komunitný plán obce Šoporňa na roky 2018 - 2022

srdečne Vás pozývame na verejné stretnutie „Komunitný plán obce Šoporňa na roky 2018-2022“,ktoré sa uskutoční v sále kultúrneho domu dňa 05.04.2018 v čase o 17.00 hod. Účasť je dobrovoľná, ale vo Vašom záujme máte možnosť vyjadriť svoje názory, pripomienky, postrehy k sociálnej práci v obci práve na tomto stretnutí.

Zverejnené: 04.04 2018

Dobrovoľná dražba

Zverejnené: 27.03 2018

Návrhy na Zmeny a doplnky územného plánu obce Šoporňa

Obec Šoporňa vyhlasuje možnosť podávať návrhy na Zmeny a doplnky územného plánu Obce Šoporňa.

Platný územný plán je k dispozícií na tabuli pred kultúrnym domom. Svoje návrhy na zmeny a doplnky územného plánu môžete podávať na obecnom úrade v kancelárii č. 15.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté počas stránkových hodín obecného úradu na č. dverí 15 alebo telefonicky na t. č. 0940/633 918.

Zverejnené: 05.03 2018

Výzva Zapadoslovenske distribučnej a.s. na okliesnenie a odstránenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej a.s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Viac info tu.

Zverejnené: 23.02 2018

Oznam KR PZ Trnava

Polícia v posledných dňoch zaznamenala v okrese Dunajská Streda prípady, keď neznáme osoby lákajú deti do dodávky. V obci Horná Potôň bol zaznamenaný pohyb tmavej dodávky bez evidenčných čísiel. Osoby sa deťom prihovárali a snažili sa ich pod zámienkou odvozu domov dostať dnu. Deti sa zachovali správne, keď pomoc cudzích ľudí odmietli. Ďalší prípad nám avizovali v služobnom obvode Veľký Meder. 11 ročný školák uviedol rodičom, že ho mala pri presune zo školy na bicykli sledovať asi 500 metrov tmavá dodávka.  Všetky získané informácie preverujú policajní kriminalisti po operatívnej línii. Policajti úzko spolupracujú s vedením školy v obci Horná Potôň, kde sa prijali po dohode s políciou viaceré preventívne opatrenia. Zároveň sme uvedené informácie poskytli aj školám v ostatných obvodoch okresu Dunajská Streda a v okrese Galanta.

Polícia v súvislosti s prípadmi apeluje na rodičov a blízkych, aby upozornili deti na uvedenú situáciu. Odporúčame, aby sa deti pohybovali pokiaľ možno vo väčších skupinách, menšie deti pod dozorom dospelého. Na ponuky od cudzích osôb nereagovali a pokiaľ možno aj deti ihneď kontaktovali políciu na bezplatnú linku 158.

 

 

Zverejnené: 05.02 2018

Stavebné povolenie

Obec Šoporňa povoľuje stavbu rodinného domu pre pani Natáliu Gálovu a Pavla Tománeka pre stavbu rodinného domu, zmenu účelu v užívaní stavby a  stavbu oplotenia. Viac info tu.

Zverejnené: 05.02 2018

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 19.02.2018

Západoslovenská distribučná a.s.oznamuje občanom, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 19.02.2018 bez dodávky elektriny niektoré ulice. Bližšie info tu.

Zverejnené: 01.02 2018

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

V súlade s § 18, ods. 1, písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti s nasledovným zameraním:

  • Stanovisko k Návrhu Záverečného účtu obce Šoporňa za rok 2017
  • Kontrola dodržiavania  Prevádzkového poriadku pohrebiska a správnosť výberu poplatkov
  • Rozbor plnenia poplatkov a pohľadávok za kanalizáciu
  • Kontrola dodržiavania Registratúrneho poriadku obce Šoporňa
  • Kontrola výberu poplatkov za knižničné služby a stav knižničného fondu
  • Kontrola plnenia uznesení OZ

Ostatné úlohy:

  • Predkladať správy o výsledkoch ukončených kontrol na OZ
  • Zvyšovať si odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach
  • Spoluúčasť pri riešení aktuálnych vecí týkajúcich sa obce
  • Poskytovať metodickú pomoc pracovníkom OcÚ a podieľať sa na návrhoch nových VZN a smerníc obce v súlade s platnou legislatívou

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 bol v zmysle §18f ods. 1b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bude zverejnený na úradnej tabuli dňa 16. 1. 2018.

 

                                                                                  Milena Veresová

                                                                                   hlavný kontrolór

Zverejnené: 22.01 2018

Známky na smetné nádoby na rok 2018

Obec Šoporňa oznamuje občanom, že známky na smetné nádoby na rok 2018 si môžu vyzdvihnúť na prízemí Obecného úradu v Šoporni, č. dverí 1, počas stránkových hodín. Známky na rok 2017 sú platné do 31.01.2018. Od 05.02.2018 sa budú vyvážať iba smetné nádoby označené známkami na rok 2018.

Zverejnené: 03.01 2018

Ochrana vodomerov v zimnom období

Vážení občania!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim zákazníkom, ktorí majú na svojich vodovodných prípojkách nainštalované vodomery, aby v zimnom období zabezpečili dostatočnú ochranu vodomerov proti zamrznutiu.

Extrémne nízke teploty môžu zapríčiniť zamrznutie vodomerov a ich poškodenie. K zamrznutiu vodomerov dochádza najmä v nezakrytých vodomerných šachtách a na prípojkách s malými nepravidelnými odbermi. Vodomery sú vo vlastníctve prevádzkovateľa verejného vodovodu, odberateľ však v zmysle zákona o verejných vodovodoch a všeobecných zmluvných podmienok dodávky vody, nesie plnú zodpovednosť za ich poškodenie. Preto Vám odporúčame skontrolovať vodomery najmä v neobývaných domoch, v rekreačných chatkách a v podobných zariadeniach s minimálnym a nepravidelným odberom vody a prijať vhodné opatrenia napr. zakrytím vodomernej šachty alebo vodomernej zostavy v šachte. Zároveň Vás upozorňuje o včasné odvodnenie vnútorných rozvodov vody v neobývaných domoch. V takýchto objektoch odporúčame zavrieť hlavný uzáver vody za vodomerom, aby v prípade poškodenia vnútorných rozvodov nedochádzalo k ich zatopeniu vodou.

Zverejnené: 05.12 2017


Všetky oznamy