uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta

SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Oznam o webstránke

Oznamujeme občanom, že technické problémy s otváraním príloh na obecnej stránke www.soporna.sk boli odstránené. Za komplikácie sa ospravedlňujeme. V prípade pretrvávajúcich problémov ma prosím kontaktujte – servisit@soporna.sk

Zverejnené: 06.09 2018

Nová služba Obecného úradu

Obec Šoporňa sa na základe požiadaviek občanov rozhodla sprístupniť novú službu pre svojich obyvateľov. Táto služba umožňuje informovať občanov o novopridaných oznamoch na obecnej stránke formou mailu. Stačí zaslať požiadavku so  svojim menom a priezviskom, mailovou adresou  na mailovú adresu: kniznica@soporna.sk

Zverejnené: 01.04 2016

Oznámenie o výrube dreviny

Obec Šoporňa ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  oznamuje,  že na základe žiadosti zo dňa 17.09.2019  začalo dňa 17.09.2019 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks  dreviny rastúcej na pozemku v k.ú. Šoporňa,  na pozemku vo vlastníctve  žiadateľa. Viac info tu.

Zverejnené: 19.09 2019

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v platnom znení (ďalej len „zákona“)  týmto Obec Šoporňa oznamuje, že dňa 17.09.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks stromu podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Viac info tu.

Zverejnené: 19.09 2019

Odvolanie proti stavebnému povoleniu

ARIOS EQUITY SE ako vlastník pozemkov parc. č. 8, 9 v kat. území Šoporňa  podal odvolanie proti rozhodnutiu č. 692/UPaSP 293/2019 zo dňa 8.8.2019. Viac info tu.

Zverejnené: 19.09 2019

Oznámenie o začatí konania o povolení stavby

Obec Šoporňa, stavebný úrad príslušný podľa  § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 61ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania o povolení zmeny dokončenej stavby. Viac info tu.

Zverejnené: 19.09 2019

Oznámenie o začatí kolaudačného konania

Obec Šoporňa, stavebný úrad príslušný podľa  § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v súlade s § 80 stavebného zákona  nariaďuje na deň 13.09.2019 ústne rokovanie , spojené s miestnym zisťovaním . Viac info tu.

Zverejnené: 28.08 2019

Stavebné povolenie

Obec Šoporňa, stavebný úrad príslušný podľa  § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 62 a  § 63 stavebného zákona v stavebnom  konaní a po preskúmaní žiadosti povoľuje stavbu: Novostavba štvordomu . Viac info tu

Zverejnené: 19.08 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

Zverejnené: 17.06 2019

Oznámenie o začatí konania dodatočného povolenia stavby

Obec Šoporňa oznamuje začatie dodatočného stavebného a kolaudačného konania na stavbu "Garáž" dňa 12.07.2019 o 9.00 hod na mieste stavby . Viac info tu. 

Zverejnené: 14.06 2019

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia. Viac info tu.

Zverejnené: 11.06 2019

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Zverejnené: 27.05 2019

Návrh Dodatku k VZN obce Šoporňa č. 3/2015

Návrh Dodatku k Všeobecne záväznému nariadenie obce Šoporňa č. 3/2015  o výškach mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov Základnej školy s materskou školou Šoporňa a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šoporňa.  Viac info tu.

Zverejnené: 14.05 2019

Výzva na realizáciu opatrenia na deratizáciu živočíšnych škodcov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a  § 53 zákona č. 355/2007 Z.z. vyzýva na realizáciu opatrenia vykonať deratizáciu  (reguáciu živočíšnych škodcov) v termíne od 08.04.2019 do 17.05.2019. Viac info tu .

Zverejnené: 08.04 2019

Obecný úrad a kultúrno-spoločenské centrum v obci Šoporňa – zvýšenie energetickej účinnosti budovy a obnova objektu

Obec Šoporňa získala dotáciu v rámci nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom: Obecný úrad a kultúrno-spoločenské centrum v obci Šoporňa – zvýšenie energetickej účinnosti budovy a obnova objektu. Tento projekt je podporený z Operačného Programu kvalita Životného Prostredia. Zmluva medzi poskytovateľom – Ministerstvom Životného Prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou a prijímateľom – Obcou Šoporňa nadobudla účinnosť dňa 26.04. 2018. Projekt je orientovaný na rekonštrukciu budovy obecného úradu v Obci Šoporňa smerom k zníženiu jeho energetickej náročnosti a realizácia stavbebných prác bude prebiehať v roku 2019. Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 714 990,28 EUR. Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi – Obci Šoporňa Nenávrtaný Finančný Príspevok maximálne do výšky 679 240,77 EUR čo predstavuje 95 % z Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a finančná spoluúčasť v rámci finančných zdrojov Obce Šoporňa vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít predmetného Projektu predstavuje sumu 35 749,51 EUR. Realizácia predmetného projektu prispeje k zlepšeniu energetickej hospodárnosti budovy obecného úradu v Obci Šoporňa a to zvýšením energetickej hospodárnosti budovy. Po realizácii projektu dostanú obyvatelia Obce Šoporňa moderný, energeticky úsporný a ekologický objekt obecného úradu. Na realizáciu projektu sú zvolené najmodernejšie postupy a materiály. Zateplením fasády, stropu a strechy, resp. výmenou vonkajších otvorových konštrukcií, ako aj modernizáciou vykurovania a osvetlenia sa zvýši technická kvalita objektu a dosiahneme úspora energie potrebná na prevádzku objektu. Pri výbere materiálov a zariadení sa prihliadalo na také materiály, ktoré technicky spĺňajú najprísnejšie kritériá so zreteľom na plánované výsledky úspory. Výsledky projektu budú slúžiť nielen súčasnej, ale aj budúcim generáciám, pretože technické riešenie projektu uvažuje o využití kvalitných a trvácnych materiálov a technológií. Projekt si po dokončení nebude vyžadovať dodatočné investičné náklady, iba náklady spojené s jeho prevádzkou a údržbou. Realizácia projektu prinesie úsporu finančných prostriedkov, pretože klesne ekonomická náročnosť prevádzky objektu. Rezervu finančných prostriedkov získaných znížením nákladov na prevádzku predmetného objektu bude môcť Obec Šoporňa, využiť na realizáciu ďalších rozvojových aktivít a zvyšovanie kvality života jej obyvateľov, v rámci nich aj na ďalšie ekologické projekty zamerané na ochranu životné prostredia. Výsledok realizácie aktivít projektu bude mať nezanedbateľný a významný vplyv aj na zlepšenie kvality životného prostredia prostredníctvom zlepšenia využívania zdrojov energie a znížením produkcie emisií CO, TZL, SO2, NOX a CO2.

 

Zverejnené: 29.01 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2019

V súlade s § 18f, ods. 1 písm. b zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti s nasledovným zameraním:
• Stanovisko k Návrhu Záverečného účtu obce Šoporňa za rok 2018
• Kontrola dodržiavania a uplatňovania všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem obce pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
• Kontrola vyúčtovania dotácií z rozpočtu obce v zmysle VZN o poskytovaní dotácií

Ostatné úlohy:
• Kontrola plnenia uznesení OZ
• Návrh plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019
• Predkladať správy o výsledkoch ukončených kontrol na OZ
• Zvyšovať si odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach
• Spoluúčasť pri riešení aktuálnej agendy týkajúcej sa obce
• Poskytovať metodickú pomoc pracovníkom OcÚ a podieľať sa na návrhoch nových VZN a smerníc obce v súlade s platnou legislatívou
• Vedenie evidencie podnetov a plnenie úloh zodpovednej osoby na účely zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V zmysle predloženého plánu kontrolnej činnosti nemusí byť dodržané poradie vykonávania jednotlivých kontrol. Zmeny vo výkone kontroly môžu nastať v závislosti od kontrolovanej problematiky, závažnosti a množstva zistených nedostatkov a z toho vyplývajúceho časového rozsahu jednotlivých kontrol ako aj z dôvodu, že sa vyskytnú okolnosti, na základe ktorých bude potrebné vykonať iné náhodné kontroly.
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 bol v zmysle §18f ods. 1b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bude zverejnený na úradnej tabuli dňa 15. 1. 2019.

                                                                                                                               

                                                                                                                               Milena Veresová

                                                                                                                                 hlavný kontrolór

 

Zverejnené: 14.01 2019

Logistické centrum Soporňa

Okresný úrad Galanta, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nová Doba 1408/31, 924 36 Galanta, informuje verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenia o predložení zámeru podľa § 23 ods. 1) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o zámere „Logistické centrum Šoporňa“. Viac info tu.

Celé znenie zámeru sa nachádza na enviroportály:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-logisticke-centrum-soporna-

Zverejnené: 05.11 2018


Všetky oznamy