uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta

SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Hody 2019

Na sekretariáte Obecného úradu v Šoporni je možné si zakúpiť v predpredaji trhové miesto na Hodové slávnosti 2019 do 31.07.2019 . Prehľad trhových miest tu. 

Zverejnené: 21.05 2019

Oznam o webstránke

Oznamujeme občanom, že technické problémy s otváraním príloh na obecnej stránke www.soporna.sk boli odstránené. Za komplikácie sa ospravedlňujeme. V prípade pretrvávajúcich problémov ma prosím kontaktujte – servisit@soporna.sk

Zverejnené: 06.09 2018

Nová služba Obecného úradu

Obec Šoporňa sa na základe požiadaviek občanov rozhodla sprístupniť novú službu pre svojich obyvateľov. Táto služba umožňuje informovať občanov o novopridaných oznamoch na obecnej stránke formou mailu. Stačí zaslať požiadavku so  svojim menom a priezviskom, mailovou adresou  na mailovú adresu: kniznica@soporna.sk

Zverejnené: 01.04 2016

Stavebné povolenie

Obec Šoporňa, stavebný úrad príslušný podľa  § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníkov podľa § 62 a  § 63 stavebného zákona v stavebnom  konaní a po preskúmaní žiadosti povoľuje stavbu: Novostavba štvordomu . Viac info tu

Zverejnené: 19.08 2019

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2019

Zverejnené: 17.06 2019

Oznámenie o začatí konania dodatočného povolenia stavby

Obec Šoporňa oznamuje začatie dodatočného stavebného a kolaudačného konania na stavbu "Garáž" dňa 12.07.2019 o 9.00 hod na mieste stavby . Viac info tu. 

Zverejnené: 14.06 2019

ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov

Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia. Viac info tu.

Zverejnené: 11.06 2019

Oznam Západoslovenskej distrivu

Z dôvodu plánovanej údržby distribučnej sústavy budú dňa 04.06.2019 v čase od 8.00 hod. do 11.00 hod.  bez dodávky elektrickej energie niektoré ulice . Podrobnosti tu. 

Zverejnené: 03.06 2019

Deň detí

Obec Šoporňa pozýva všetky deti na oslavu Dňa detí, ktorá sa uskutoční 01.06.2019 o 14.00 hod. na Rajčure. Pozvánka tu.

Zverejnené: 31.05 2019

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Zverejnené: 27.05 2019

oznámenie o výrube 3 ks drevín

Obec Pata ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že na základe žiadosti OBCE ŠOPORŇA, 925 52 Šoporňa 1179, začalo dňa 15.05.2019 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemkoch v k.ú. Šoporňa,  na pozemkoch vo vlastníctve  žiadateľa. Viac info tu.

Zverejnené: 21.05 2019

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení (ďalej len „zákona“)  týmto Obec Pata oznamuje, že dňa 15.05.2019 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Viac info tu.

Zverejnené: 21.05 2019

Očkovanie psov

Regionálna veterinárna a potravinová správa Galanta, oznamuje občanom obce, že dňa 17. 5. 2019 t.j. v piatok, od 16.00 do 17.30 hod. bude prevádzať povinné doočkovanie psov proti besnote, pred Obecným úradom v Šoporni. Poplatok za psa je 5€. Ponúkame aj možnosť začipovania psov, poplatok za začipovanie je 10 €. K čipovaniu je potrebné priniesť občiansky preukaz majiteľa psa.

Zverejnené: 16.05 2019

Návrh Dodatku k VZN obce Šoporňa č. 3/2015

Návrh Dodatku k Všeobecne záväznému nariadenie obce Šoporňa č. 3/2015  o výškach mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov Základnej školy s materskou školou Šoporňa a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šoporňa.  Viac info tu.

Zverejnené: 14.05 2019

Výzva na realizáciu opatrenia na deratizáciu živočíšnych škodcov

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Galante ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 zákona č. 355/2007 Z.z.  o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravotníctva  a o zmene a doplnení niektorých zákonov  za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení, všetky povinné subjekty podľa § 52 a  § 53 zákona č. 355/2007 Z.z. vyzýva na realizáciu opatrenia vykonať deratizáciu  (reguáciu živočíšnych škodcov) v termíne od 08.04.2019 do 17.05.2019. Viac info tu .

Zverejnené: 08.04 2019

Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky

Zoznam politických strán, politických hnutí a koalícií, ktoré podali kandidátnu listinu pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019. Viac info tu.

Zverejnené: 28.03 2019

Zverejnené: 22.03 2019


Všetky oznamy