uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta

SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Oznam o webstránke

Oznamujeme občanom, že technické problémy s otváraním príloh na obecnej stránke www.soporna.sk boli odstránené. Za komplikácie sa ospravedlňujeme. V prípade pretrvávajúcich problémov ma prosím kontaktujte – servisit@soporna.sk

Zverejnené: 06.09 2018

Nová služba Obecného úradu

Obec Šoporňa sa na základe požiadaviek občanov rozhodla sprístupniť novú službu pre svojich obyvateľov. Táto služba umožňuje informovať občanov o novopridaných oznamoch na obecnej stránke formou mailu. Stačí zaslať požiadavku so  svojim menom a priezviskom, mailovou adresou  na mailovú adresu: kniznica@soporna.sk

Zverejnené: 01.04 2016

Oznámenie O začatí správneho konanie podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Obec Šoporňa ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že na základe žiadosti spoločnosti Internesia, s.r.o., 925 52 Šoporňa 132, IČO: 51334372, začalo dňa 12.10.2018 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks drevín rastúcich na pozemku v k.ú. Šoporňa, na pozemku v spoluvlastníctve  žiadateľa. Viac info tu.

Zverejnené: 17.10 2018

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v platnom znení (ďalej len „zákona“)  týmto Obec Šoporňa oznamuje, že dňa 12.10.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 2 ks dreviny podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Viac info tu.

Zverejnené: 17.10 2018

Oznámenie O začatí správneho konanie podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Obec Šoporňa ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov  oznamuje, že na základe žiadosti  zo dňa 12.10.2018 začalo dňa 12.10.2018 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks drevín rastúcej na pozemku v k.ú. Šoporňa, na pozemku v spoluvlastníctve  žiadateľa. Viac info tu.

Zverejnené: 17.10 2018

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v platnom znení (ďalej len „zákona“)  týmto Obec Šoporňa oznamuje, že dňa 12.10.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 6 ks drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Viac info tu.

Zverejnené: 17.10 2018

Oznámenie o začatí územného konania

Mesto Sereď oznamuje začatie územného konania o umiestnení stavby verejnou vyhláškou. Viac info tu.

Zverejnené: 10.10 2018

Komunálne voľby 2018

Na základe usmernenia MV SR, odbor volieb, referenda a politických strán, Časť III, doručeného dňa 19.9.2018 upravujeme zoznam zaregistrovaných kandidátov v zmysle Pokynov pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Šoporňa

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Šoporni  

Zverejnené: 26.09 2018

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Zverejnené: 21.09 2018

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Obec Šoporňa prerokovala žiadosť Adama Gálu a podľa § 39a ods.4, § 66 a vyhlášky  § 10 vyhl. č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje stavbu "Rodinný dom". Viac info tu. 

Zverejnené: 21.09 2018

Zverejnené: 19.09 2018

Volebné okrsky a volebné miestnosti

Obec Šoporňa utvára a určuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018 tri volebné okrsky. Viac info tu.

Zverejnené: 10.09 2018

Rodina na kolesách

Obec Šoporňa oznamuje, že z dôvodu nepriaznivých podmienok na trase akcie Rodina na kolesách, sa uvedená rodinná akcia dnes (02.09.2018) ruší.

Zverejnené: 02.09 2018

Komunálne voľby 2018

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 obce Šoporňa. Viac info tu.

Osoby určené na organizačné zabezpečenie volieb, organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie. Viac info tu.

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v obci Šoporňa vo voľbach do orgánov samosprávy obcí.  Viac info tu.

Miesto, čas a spôsob doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie. Viac info tu.

Zverejnené: 31.08 2018

Určenie počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

Obec Šoporňa oznamuje, že  počet volených poslancov do Obecného zastupiteľstva v Šoporni  je 11. Viac info tu.

Zverejnené: 15.08 2018

Oznámenie počtu obyvateľov

Obec Šoporňa oznamuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí. Viac info tu.

Zverejnené: 15.08 2018


Všetky oznamy