uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta

SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Trhové miesta Hody 2018

Zverejnené: 22.02 2018

Nová služba Obecného úradu

Obec Šoporňa sa na základe požiadaviek občanov rozhodla sprístupniť novú službu pre svojich obyvateľov. Táto služba umožňuje informovať občanov o novopridaných oznamoch na obecnej stránke formou mailu. Stačí zaslať požiadavku so  svojim menom a priezviskom, mailovou adresou  na mailovú adresu: kniznica@soporna.sk

Zverejnené: 01.04 2016

Oznámenie o začatí správneho konania

Obec Šoporňa oznamuje, že na základe žiadosti pani Šmátralovej , začalo dňa 07.03.2018 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny rastúcej na pozemku v k.ú. Šoporňa, na pozemku v spoluvlastníctve  žiadateľa. Viac info tu.

Zverejnené: 09.03 2018

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Obec Šoporňa oznamuje, že dňa 07.03.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks dreviny. Viac info tu.

Zverejnené: 09.03 2018

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Obec Pata oznamuje, že dňa 5.3.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks drevín. Viac info tu

Zverejnené: 07.03 2018

Oznámenie o výrube drevín

Obec Pata oznamuje, že na základe žiadosti OBCE ŠOPORŇA, 925 52 Šoporňa 1179, začalo dňa 5.3.2018 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 5 ks drevín rastúcich na pozemkoch v k.ú. Šoporňa,  na pozemkoch vo vlastníctve  žiadateľa. Viac info tu.

Zverejnené: 07.03 2018

Oslavy MDŽ

Obec Šoporňa Vás srdečne pozýva osláviť Medzinárodný deň žien dňa 8.marca 2018 o 17:00 hoddo Kultúrneho domu v Šoporni na oslavu MDŽ. Pozvánka tu.

                                 

           

Zverejnené: 07.03 2018

Návrhy na Zmeny a doplnky územného plánu obce Šoporňa

Obec Šoporňa vyhlasuje možnosť podávať návrhy na Zmeny a doplnky územného plánu Obce Šoporňa.

Platný územný plán je k dispozícií na tabuli pred kultúrnym domom. Svoje návrhy na zmeny a doplnky územného plánu môžete podávať na obecnom úrade v kancelárii č. 15.

Bližšie informácie Vám budú poskytnuté počas stránkových hodín obecného úradu na č. dverí 15 alebo telefonicky na t. č. 0940/633 918.

Zverejnené: 05.03 2018

Oznámenie o vydaní súhlasu na výrub stromov

Obec Šoporňa oznamuje, že na základe žiadosti DSS pre deti a dospelých si sídlom 925 52 Šoporňa – Štrkovec č. 10, začalo dňa 28.02.2018 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks drevín rastúcich na pozemku v k.ú. Šoporňa, na pozemku v správe  žiadateľa. Viac info tu 

 

Zverejnené: 05.03 2018

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

Obec Šoporňa oznamuje, že začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks drevín. Viac info tu.

Zverejnené: 05.03 2018

Výzva Zapadoslovenske distribučnej a.s. na okliesnenie a odstránenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná a.s. vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe Západoslovenskej distribučnej a.s., na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. Viac info tu.

Zverejnené: 23.02 2018

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v platnom znení (ďalej len „zákona“)  týmto Obec Šoporňa oznamuje, že dňa 20.02.2018 začalo správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Viac info tu.

Zverejnené: 22.02 2018

Oznámenie o výrube drevín

Obec Šoporňa ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že na základe žiadosti Jána Lipovského bytom v Seredi,  začalo dňa 20.02.2018 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks drevín rastúcich na pozemku v k.ú. Šoporňa, na pozemku v spoluvlastníctve  žiadateľa. Viac info tu.

Zverejnené: 22.02 2018

Oznam KR PZ Trnava

Polícia v posledných dňoch zaznamenala v okrese Dunajská Streda prípady, keď neznáme osoby lákajú deti do dodávky. V obci Horná Potôň bol zaznamenaný pohyb tmavej dodávky bez evidenčných čísiel. Osoby sa deťom prihovárali a snažili sa ich pod zámienkou odvozu domov dostať dnu. Deti sa zachovali správne, keď pomoc cudzích ľudí odmietli. Ďalší prípad nám avizovali v služobnom obvode Veľký Meder. 11 ročný školák uviedol rodičom, že ho mala pri presune zo školy na bicykli sledovať asi 500 metrov tmavá dodávka.  Všetky získané informácie preverujú policajní kriminalisti po operatívnej línii. Policajti úzko spolupracujú s vedením školy v obci Horná Potôň, kde sa prijali po dohode s políciou viaceré preventívne opatrenia. Zároveň sme uvedené informácie poskytli aj školám v ostatných obvodoch okresu Dunajská Streda a v okrese Galanta.

Polícia v súvislosti s prípadmi apeluje na rodičov a blízkych, aby upozornili deti na uvedenú situáciu. Odporúčame, aby sa deti pohybovali pokiaľ možno vo väčších skupinách, menšie deti pod dozorom dospelého. Na ponuky od cudzích osôb nereagovali a pokiaľ možno aj deti ihneď kontaktovali políciu na bezplatnú linku 158.

 

 

Zverejnené: 05.02 2018

Stavebné povolenie

Obec Šoporňa povoľuje stavbu rodinného domu pre pani Natáliu Gálovu a Pavla Tománeka pre stavbu rodinného domu, zmenu účelu v užívaní stavby a  stavbu oplotenia. Viac info tu.

Zverejnené: 05.02 2018

Prerušenie distribúcie elektriny dňa 19.02.2018

Západoslovenská distribučná a.s.oznamuje občanom, že z dôvodu plánovanej práce na zariadeniach distribučnej sústavy budú dňa 19.02.2018 bez dodávky elektriny niektoré ulice. Bližšie info tu.

Zverejnené: 01.02 2018


Všetky oznamy