Obec Šoporňa vyhlasuje dňom 19.08.2019 súťaž na:

Výmena strešnej konštrukcie budovy na ul. Poštová v obci Šoporňa. Výzva tu.

 

Obec Šoporňa vyhlasuje dňom 15.07.2019 súťaž na:

Územný plán obce Šoporňa. Výzva tu.

 

Prehľad zákaziek nad 5000 Eur  Tu.

 

Obec Šoporňa vyhlasuje dňom 12.10.2018 súťaž na:

Chodník na Sereďskej ulici. Výzva tu.

 

Obec Šoporňa vyhlasuje dňom 27.09.2018 súťaž na:

Rekonštrukcia cvičebného priestoru a náraďovne - telocvične ZŠ Šoporňa. Výzva tu.

 

Obec Šoporňa vyhlasuje dňom 14.09.2018 súťaž na:

Dodanie kontajnerov v rámci zákazky: Zberný dvor Šoporňa. Výzva tu.

 

Obec Šoporňa vyhlasuje dňom 13.08.2018 súťaž na:

Školské ihrisko oprava. Výzva tu.

 

Obec Šoporňa vyhlasuje dňom 11.04.2018 súťaž na:

Oprava komunikácie pri OU a Jednote, oprava  chodníku pri zdravotnom stredisku v obci Šoporňa. Výzva tu.

 

Obec Šoporňa vyhlasuje dňom 08.09.2017 súťaž na:

Rekonštrukcia sály kultúrneho domu a prístavba skladu. Výzva tu

 

Obec Šoporňa vyhlasuje dňom 14.07.2017 súťaž na:

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Šoporňa - etapa 1,2,3,4,5. Výzva tu

 

Obec Šoporňa vyhlasuje dňom 30.05.2017 súťaž na: 

Zmena účelu užívania časti stavby budovy športového klubu na bufet s klubovňou. Výzva tu.

 

Obec Šoporňa vyhlasuje dňom 30.05.2017 súťaž na: 

Oprava komunikácie a výtlkov v obci Šoproňa. Výzva tu. 

 

Obec Šoporňa vyhlasuje dňom 25.04.2017 súťaž na:

Verejné hygienické zariadenie. Výzva tu.

 

Obec Šoporňa vyhlasuje dňom 09.03.2017 súťaž na: 

Zdravotné stredisko Šoporňa. Výzva tu. 

 

Obec Šoporňa vyhlasuje dňom 09.03.2017 súťaž na: 

Bezpečná obec Šoporňa  - Rozšírenie a digitalizácia kamerového systému. Výzva tu.

 

Obec Šoporňa vyhlasuje dňom 02.03.2017 súťaž na: 

Projektová dokumentácia pre OÚ a kultúrno spoločenské centrum v obci Šoporňa. Výzva tu 

 

Obec Šoporňa vyhlasuje dňom 08.07.2016 súťaž na: 

1. Externý manažment pre projekt: „ŠOPORŇA – rozšírenie kanalizácie a ČOV“   Výzva tu.

2. Stavebný dozor pre projekt: „ŠOPORŇA – rozšírenie kanalizácie a ČOV“ Výzva tu.

 

Obec Šoporňa vyhlasuje verejnú súťaž na Vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie pre objekt Zberného dvora v obci Šoporňa  . Výzva tu.

 

 

Obec Šoporňa vyhlasuje verjnú súťaž na Zber, odvoz, likvidácia odpadu a súvisiace služby na území obce Šoporňa.

http://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/328563

Súťažné podklady : 

 

Obec Šoporňa vyhlasuje verejnú súťaž na - Modernizácia verejného osvetlenia v obci Šoporňa. Bližšie informácie nájdete tu:

http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/304823

 

Obec Šoporňa vyhlasuje verejnú súťaž na - Vytvorenie novej triedy materskej školy v budove ZŠ s MŠ v Šoporni. Bližšie informácie nájdete tu: 

http://www.uvo.gov.sk/evestnik/-/vestnik/305461

 

Obec Šoporňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o: 

nájme nebytových priestorov o výmere 107m2 - prevádzkovanie lekárne

nájme nebytových priestorov o výmere 56,50m2  - prevádzkovanie zdravotníckych služieb