1/2019 VZN o poskytovaní jednorázových sociálnych dávkok obce Šoporňa 

1/2018 VZN o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Šoporňa

2/2018 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šoporňa

9/2016 VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území obce Šoporňa

8/2016 VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stasvebné odpady v obci Šoporňa 

7/2016 VZN Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Šoporňa 

6/2016 VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území obce Šoporňa 

5/2016 VZN o podmienkach vodenia a držania psov na území obce Šoporňa 

4/2016 VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Šoporňa

3/2016 VZN o poskytovaní finančného daru 90-ročným a starším občanom obce z príležitosti životného jubilea 

2/2016 VZN o podmienkach poskytovania finančných prspevkov  na vykonávanie opatrení soc. ochr. detí a                            soc. kurately

1/2016 VZN o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Šoporňa

9/2015 VZN o vymedzení miest na vylepovanie volebných plagátov na území obce počas volebnej kampane

6/2015 VZN o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za poskytované sociálne služby

5/2015 VZN o trhovom poriadku a o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových                                  miestach na území obce Šoporňa 

4/2015 VZN o určení miesta a času zápisu do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskehj pôsobnosti obce                   Šoporňa

3/2015 VZN o výškach mesačných príspevkov na čiastočnú úhrau nákladov ZŠ s MŠ Šoporňa a školských zariadení            v zriaďovateľskehj pôsobnosti obce Šoporňa

2/2015 VZN o zásadách hospodárenie a nakladania s majetkom obce

1/2015 VZN o poskytovaní dotácií

2/2010 VZN o organizácii miestneho referenda

2/2008 VZN o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb

6/2007 VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Šoporňa

2/2006 VZN o pamätihodnostiach obce Šoporňa, dodatok č.1

3/2004 VZN o určení školského obvodu ZŠ