PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA OBCE

Zoznam súborov:

  1. PHSR obce + šštúdie uskutočniteľnosti
  2. prezentačný poster so zhrnutím podstatných častí PHSR

Spracovateľ: Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD.

ECOPLÁN – plánovacie dokumenty pre obce a mestá

EIA/SEA, strategické plány, územnoplánovacia dokumentácia, projekty zveľadenia verejných priestranstiev

tel. 031 562 3665

e-mail: ecocity@szm.sk

www.ecocity.szm.sk/pro

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce na rok 2014 - platný do 31.12.2015

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Šoporňa na roky 2015 až 2020 

 


Zásady odmeňovania poslancov

Rokovací poriadok

Sadzobník miestnych poplatkov

Komunitný plán na roky 2011 - 2014

Komunitný plán na roky 2015 - 2018 návrh

Komunitný plán sociálnych služieb obce Šoporňa na roky 2018-2022