URBANISTICKÁ ŠTÚDIA  - SKLENÍK A ENERGETICKÉ CENTRUM

Zadanie urbanistickej štúdie

B.1

B.2

B.3

B.4

B.5

B.6

B.7

 

Urbanistická štúdia Šoporňa - časť lokality a1

Verejná vyhláška

Urbanistická štúdia text

Urbanistická štúdia text 1

Komplexný výkres

Náložka aktualizácie UPN

Situácia

Detail A

Detail B

Detail C

Regulatívy

Regulatívy - Detail A

Regulatívy - Detail B

Regulatívy - Detail C

Vodovod a kanalizácia

Plyn a elektrina

Návrh závažných častí

Verejná doprava

 

 

 

Územný plán obce Močenok - Zmeny a doplnky č. 1

pdf-icon

 

územný plán obce Močenok

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE Š O P O R Ň A Zmeny a doplnky 4/2013, časť Zmien a doplnkov 4/2013

pdf-icon

 

uzemny plan obce

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŠOPORNA, Zmeny a doplnky 4/2013, PREROKOVANIE

pdf-icon
OBSAH-UP-Zmeny-doplnky-2013.pdf

pdf-icon
textova_cast_4_2013_UPN_SOPORNA.pdf


pdf-icon
nalozka_1a_Sirsie_vztahy.pdf


pdf-icon
nalozka_2a_Komplexny_vykres.pdf


pdf-icon
nalozka_3a_Doprava.pdf


pdf-icon
nalozka_4a_Zasobovanie_plyn_el_energia.pdf


pdf-icon
nalozka_5a_Zasobovanie_voda_kanal.pdf


pdf-icon
nalozka_6a_Schema_zav_casti.pdf

pdf-icon
nalozka_7a_Zaber_PPF3.pdf

ÚZEMNO PLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA OBCE ŠOPORŇA r. 2003
pdf-icon 

aktualizacia_uzemneho_planu_obce.pdf

ZMENA ÚPN OBCE ŠOPORŇA 01/2004
pdf-icon

 

soporna_zmeny-1_2004.pdf

ZMENA ÚPN OBCE ŠOPORŇA 02/2007
pdf-icon

 

soporna_zmeny_2_2007_cistopis.pdf

ZMENA ÚPN OBCE ŠOPORŇA 03/2008
pdf-icon

 

  zmena_up_03_2008.pdf

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ŠOPORNA, Zmeny a doplnky 4/2013  

ZaD_2_2007_1_svzt ZaD_2_2007_2_kompl

ZaD_2_2007_3_doprava

ZaD_2_2007_4_elplyn

ZaD_2_2007_5_vodakanal

ZaD_2_2007_6_zavcasti

ZaD_2_2007_7_ppf    

ÚPN OBCE ŠOPORŇA

soporna-zavcasti2_2007 soporna-vodokan2_2007 soporna-komplex2_2007
soporna-zavcasti2_2007 soporna-vodokan2_2007 soporna-komplex2_2007
soporna-komplex-1_2004 soporna-elplyn2_2007 soporna-doprava2_2007
soporna-komplex-1_2004 soporna-elplyn2_2007 soporna-doprava2_2007
soporna-aktualizacia soporna-6-strkovec_zavcasti soporna-3-strkovec_dopr
soporna-aktualizacia soporna-3-strkovec_dopr soporna-2-strkovec_kompl
soporna-2-strkovec_kompl soporna-0-strkovec_kat  
soporna-1-strkovec_sv soporna-0-strkovec_kat