Zmluvy 2013

Číslo Zmluvná strana 1 Zmluvná strana 1 IČO Zmluvná strana 2 Zmluvná strana 2 IČO Názov Predmet Cena Dátum zverejnenia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
01/2013 ZMO Jaslovské Bohunice 31826385 Obec Šoporňa 00306207 Darovacia zmluva peňažný dar 20,00 € 11.1.2013 12.1.2013 nestanovený Stiahnuť - PDF
02/2013 PRESTA spol. s r.o. 35843365 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o dielo Zhotovenie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia (DSP): „ČOV Šoporňa – intenzifikácia“ 10 920,00 € 27.2.2013 28.2.2013 nestanovený Stiahnuť - PDF
03/2013 Ing.Ladislav Billik - ABP 40377008 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o poskytovaní služieb Výkon technika požiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov  102,00 € 20.3.2013 21.3.2013 nestanovený Stiahnuť - PDF
04/2013 LuVeb - Ľuboš Vadík, Sereď 45992711 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o dielo Zhotovenie a správa diela – webovej stránky na doméne „soporna.sk“ 4 533,00 € 26.3.2013 27.3.2013 nestanovený Stiahnuť - PDF
05/2013 Ing. Dagmar Horáková Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti Zabezpeči pre obec audit ročnej účtovnej závierky, výročnej správy a konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné obdobie 2012, účtovných postupov, evidencie a kontrolu nadväznosti výkazov na ročnú účtovnú závierku. 2 000,00 € 26.4.2013 27.4.2013 31.8.2013 Stiahnuť - PDF
06/2013 TIMS, spol.s.r.o. 31412807 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o dielo Predmetom zmluvy je zhotovenie diela: Oprava MK Poštová - I. etapa v obci Šoporňa pod¾a objednávate¾om určeného rozsahu 24 019,68 € 29.4.2013 30.4.2013 17.6.2013 Stiahnuť - PDF
07/2013 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Obec Šoporňa 00306207 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb s číslom 0238746 sa mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku 09.05.2013 10.05.2013 nestanovený Stiahnuť - PDF
08/2013 Slovak Telekom, a.s., Bratislava 35763469 Obec Šoporňa 00306207 Dodatok k Zmluve č. o poskytovaní verejných služieb Zmluva o poskytovaní verejných služieb s číslom 0272108 sa mení a upravuje v rozsahu a spôsobom uvedeným v tomto Dodatku 09.05.2013 10.05.2013 nestanovený Stiahnuť - PDF
09/2013 TIMS, spol. s r.o. 31412807 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o dielo Oprava MK Poštová - II. etapa 16280,59 23.09.2013 24.09.2013 nestanovený Stiahnuť - PDF
10/2013 Centrálny vestník organizácií s.r.o. 46916903 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o poskytovaní reklamy Predmetom zmluvy je reklama 242,40 01.10.2013 02.10.2013 01.10.2014 Stiahnuť - PDF Stiahnuť - PDF
11/2013 MEDIATEL spol. s.r.o.,Bratislava 35859415 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o uverejnení firmy Predmetom zmluvy je zverejnenie telefónnych čísel v Zlatých stránkach 60,00 11.10.2014 12.10.23013 09.10.2014 Stiahnuť - PDF
12/2013 Slovenská národná knižnica, Martin 36138517 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o výpožičke Predmetom zmluvy je bezodplatné vypožičanie dočasne prebytočného hnuteľného majetku štátu 0,00 11.10.2013 12.10.2013 31.12.2013 Stiahnuť - PDF
13/2013 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17316219 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva na použitie operátu štátneho mapového diela vo forme rastrovej mapy č. 280-112-7712/2013 Správca poskytne odberateľovi operát štátneho mapového diela vo forme rastrovej mapy 2,25 18.11.2013 19.11.2013 31.12.2013 Stiahnuť - PDF
14/2013 PB Power Trade, a.s.,Žilina 44063555 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o dodávke elektriny vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa po dobu účinnosti tejto zmluvy dodávať elektrinu do odberných miest odberateľa špe cifikovaných v článku II. bod 2. tejto zmluvy 27.12.2013 28.12.2013 31.12.2014 Stiahnuť - PDF
15/2013 MAMIMED, s.r.o., Sereď 47162716 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o nájme nebytových priestorov Predmetom zmluvy je nájom časti nebytových priestorov v katastrálnom území Šoporňa vo vlastníctve prenajímateľa nachádzajúcich sa v budove so súpisným číslom 1548 445,42 27.12.2013 28.12.2013 31.12.2014 Stiahnuť - PDF