Zmluvy 2014

 

Číslo Zmluvná strana 1 Zmluvná strana 1 IČO Zmluvná strana 2 Zmluvná strana 2 IČO Názov Predmet Cena Dátum zverejnenia zmluvy Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1/2014 NextiraOne Slovakia, s.r.o., Bratislava 35804262 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva na dodanie tovaru Predmetom zmluvy je dodávka tovaru, sprievodných elektroinštalačných a montážnych prác a uvedenie rekonštruovanej časti bezdrôtového obecného rozhlasu vo vymedzenom území miestnej časti obce Šoporňa do prevádzky vrátane príslušných povolení. 15870,00 17.01.2014 18.01.2014 17.04.2014 Stiahnuť - PDF
2/2014 Daňový úrad Trnava - pobočka Galanta   Obec Šoporňa 00306207 Dohoda o elektronickom doručovaní uzatvorená podľa §13 ods.5 zákona č. 563/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov Predmetom tejto dohody je elektronické doručovanie podaní podávaných daňovým subjektom správcovi dane podľa § 13 ods. 5 daňového poriadku za podmienok určených v tejto dohode.   4.2.2014 5.2.2014   Stiahnuť - PDF
3/2014 Kooperativa poisťovňa, a.s., Bratislava 00585441 Obec Šoporňa 00306207 Návrh poistnej zmluvy pre úrazové poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom - Produkt U6 Predmetom tejto zmluvy je poistenie nemenovaných osôb prepravovaných motorovým vozidlom 118,80 27.3.2014 28.3.2014 26.3.2015 Stiahnuť - PDF
4/2014 Generali poisťovňa, a.s., Bratislava 35709332 Obec Šoporňa 00306207 Profi poistenie majetku a zodpovednosti za škodu Predmetom tejto zmluvy je poistenie stavieb, hnuteľných vecí a strojov 1168,00 27.5.2014 28.5.2014   Stiahnuť - PDF
5/2014 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Bratislava 00585441 Obec Šoporňa 00306207 Poistná zmluva pre poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu - ENVIRO MAX Predmetom tejto zmluvy je poistenie Čističky odpadových vôd VS001, ČOV 358,00 27.5.2014 28.5.2014 31.5.2015 Stiahnuť - PDF
6/2014 Ing. Dagmar Horáková, Štúrová 14, Nitra   Obec Šoporňa 00306207 Dodatok k zmluve o vykonaní audítorskej činnosti Audit ročnej účtovnej závierky, výročnej správy a konsolidovanej účtovnej závierky za účtovné obdobie 2012 a 2013, účtovných postupov, evidencie a kontrolu nadväznosti výkazov na ročnú účtovnú závierku   16.6.2014 17.6.2014 31.10.2014 Stiahnuť - PDF
7/2014 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava 36361518 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy Zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto zmluve a umožniť pripojenie žiadateľa do DS 55,92 19.06.2014 20.06.2014   Stiahnuť - PDF
8/2014 Geodetický a kartografický ústav Bratislava 17316219 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva č. 826-11-4623/2014 o poskytovaní vybraných súborov údajov z informačného systému katastra nehnuteľností Dodávateľ poskytne z informačného systému katastra nehnuteľností: údaje so súboru popisných informácií , údaje so súboru geodetických informácii katastra nehnuteľností, ktoré bude mať GKÚ v danom termíne dodania údajov k dispozícii, a to z katastrálneho územia Šoporňa   25.06.2014 26.06.2014 31.03.2015 Stiahnuť - PDF
9/2014 Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava 36361518 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia Vymedzenie práv a povinností zmluvných strán pri realizácii preložky verejného osvetlenia   23.7.2014 24.7.2014   Stiahnuť - PDF
10/2014 Mgr. Alena Krivosudská, Sereď 37234765 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o nájme nebytových priestorov 1) Prenajímateľ sa zaväzuje prenechať nájomcovi do užívania kinosálu na Obecnom úrade Šoporňa 20,00 mesačne 18.9.2014 19.9.2014 30.06.2015 Stiahnuť - PDF
11/2014 Slovenská národná knižnica, Martin 36138517 Obec Šoporňa 00306207 Darovacia zmluva o prevode vlastníctva hnuteľného majetku štátu Predmetom zmluvy je prebytočný hnuteľný majetok štátu v správe darcu - počítačové zariadenia s nasledovnými špecifikáciami a výrobnými číslami   22.9.2014 23.9.2014   Stiahnuť - PDF
12/2014 RAC spol. s.r.o., Šaľa 36600245 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o diela na realizáciu diela - Výstavba detského ihriska Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác, výstavba detského ihriska. 13196,48 1.10.2014 2.10.2014 2.11.2014 Stiahnuť - PDF
13/2014 Ing. Jozef Vyskoč EKOSTAVING, Nitra 22819983 Obec Šoporňa 00306207 Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení prevádzkovania vodohospodárskeho diela zo dňa 22.8.2008 (kanalizácia a ČOV) Predmetom zmluvy je zmena času plnenia   6.10.2014 7.10.2014 31.12.2016 Stiahnuť - PDF
14/2014 Peter Glemba, Trnava 43648355 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva na vykonanie služieb Predmetom zmluvy sú odberateľom objednané a dodávateľom realizované dezinsekčné a deratizačné služby   8.10.2014 9.10.2014   Stiahnuť - PDF
15/2014 ZSE Energia, a.s., Bratislava 36677281 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva o združenej dodávke elektriny Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať elektrinu   17.10.2014 18.10.2014   Stiahnuť - PDF
16/2014 V-Elektra Slovakia,s.r.o., Martin 36421693 Obec Šoporňa 00306207 Zmluva nn č. 9500000102 o združenej dodávke elktriny Predmetom zmluvy je dodávať elektrinu v zjednanom množstve   29.10.2014 30.10.2014 31.12.2016 Stiahnuť - PDF
17/2014 Ing. Dagmar Horáková, Nitra   Obec Šoporňa 00306207 Dodatok č. 2 k Zmluve o vykonávaní audítorskej činnosti     28.11.2014 29.11.2014 31.12.2015 Stiahnuť - PDF
18/2014 V-Elektra Slovakia,s.r.o., Martin 36677281 Obec Šoporňa 00306207 Dodatok ku zmluve o združených službách dodávky elektriny Predmetom dodatku je zmena počtu odberných miest   03.12.2014 04.12.2014 31.12.2016 Stiahnuť - PDF
19/2014 Ing. Ladislav Billik-ABP 40377008 Obec Šoporňa 00306207 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb BOZP a PO zo dňa 19.3.2013 Predmet zmluvy sa dopĺňa výkon pracovnej zdravotnej služby pre zamestnancov do 1. a 2. kategórie   19.12.2014 20.12.2014   Stiahnuť - PDF
20/2015 Infoera s.r.o., Pata 46009604 Obec Šoporňa 00306207 Dohoda o zrušení záväzku Predmetom je zrušenie záväzku   31.1.2015 1.2.2015   Stiahnuť - PDF