tt9_2015_vzn-o-vymedzeni-miest-na-vylepovanie-volebnych-plagatov
1