Pozemkové spoločenstvo Šoporňa 1

Sídlo: Obecný úrad, s.č. 1179, 925 52 Šoporňa 

IČO: 37847261 

DIČ: 2021759696 

História a súčasnosť 

Po revolúcii v rokoch 1848, 1849 boli v Hornom Uhorsku pridelené roľníkom určité 

lesné pozemky v rozlohe viac ako 400 000 hektárov.  Na území Slovenska na základe 

urbárskeho zákona XIX/1871 museli roľníci užívať a obhospodarovať lesy spoločne pod 

štátnym odborným dozorom. 

Za socializmu štát urbárske hospodárenie zrušil, v roku 1950 zveril lesy organizáciam 

štátnych lesov. Zákonom SNR č. 2/1958 sa urbárske pozemky dostali do majetku 

podnikov Štátnych  lesov a JRD. 

Tento stav trval až do vydania reštitučného  pozemkového zákona č. 229/1991 Zb., 

ktorý umožnil vrátiť podiely na urbárskych pozemkoch pôvodným vlastníkom.  Časť 

pozemkov cca 44% z pôvodnej rozlohy ktorá tvorila v našej obci viac ako 220 hektárov 

získali oprávnení podielnici, ktorí  o ne písomne  žiadali. V tej dobe už bolo z pôvodnej 

rozlohy približne 100 hektárov zastavaných domami na Važine a dolnej časti Karháča 

a zaplavených priehradou Kráľová. Urbárnikom pri vzniku novodobého urbárskeho 

spoločenstva sa tak dostali pozemky o rozlohe necelých  50 hektárov.

Pred dvanástimi rokmi a dnes. 

Pred dvanástimi rokmi, 10. novembra 2003 vzniklo Pozemkové spoločenstvo Šoporňa 

1, ľudovo povedané „Šoporňanský urbár“. V tej dobe už pre ľudí strednej a  mladšej 

generácie pojmy urbariát, urbárske vlastníctvo nič nehovorili. Pre ich rodičov a najmä 

starých rodičov znamenali pôdu, lesy a pastviny, ku ktorým sa viazali nezmazateľné 

spomienky. Nielen  spomienky na mladšie roky a spoločné hospodárenie ale aj na rodičov 

a prarodičov, ktorí nám zanechali tieto pozemky ako dedičstvo. 

Aby sa naši občania mohli k svojmu dedičstvu  zákonným spôsobom dostať museli 

využiť práva, ktoré im dával v roku 1992 zákon o úprave vlastníckych vzťahov k pôde 

a inému poľnohospodárskemu majetku. Prvé rozhodnutie o priznaní vlastníckych práv 

v katastrálnom území obce Šoporňa vydal Okresný úrad v Galante na pozemkovoknižnú 

vložku 448. Vložka obsahovala 816 parciel  a 181 vlastníkov – podielnikov. V novembri 

roku 2002 si podielnici uvedení v tomto rozhodnutí zvolili prípravný výbor pre založenie 

pozemkového spoločenstva. Úlohou prípravného výboru bolo urobiť všetky úkony 

k tomu, aby sa do konca roku 2003 mohlo zvolať zakladacie valné zhromaždenie. 

Dňa 24.10.2003 sa valné zhromaždenie konalo. Prijalo uznesenie v ktorom schválilo 

spoločenskú zmluvu, stanovy, rozpočet a zvolilo svoje riadiace orgány – výbor a dozornú 

radu. V obci vznikla právnická osoba s názvom Pozemkové spoločenstvo Šoporňa 1 so 

sídlom na obecnom úrade. 

Výbor mal  7 členov,  predsedom spoločenstva sa stal Ing Jozef Magdálik , dozorná rada 

mala 3 členov a predsedom dozornej rady sa stal Stanislav Kiš. 

Číslo 1 sa do názvu dostalo preto, že spoločenská zmluva zakladala hospodárenie na 

vložke 448 a predpokladalo sa založenie ďalších spoločenstiev, ktoré mali hospodáriť na 

vložkách 449 a 450. 

Po vydaní rozhodnutí  pre pozemkovoknižné vložky č. 449 a 450 sa podieloví vlastníci na 

valnom zhromaždení v roku 2004 rozhodli nevytvárať ďalšie spoločenstvo a hospodáriť 

na pozemkoch všetkých troch vložiek spoločne. 

Občania, ktorý premeškali termín sa o svoje pozemky mohli ešte uchádzať v zmysle 

zákona č. 503/2003 Z. z. po celý rok 2004. Rozhodnutiami v zmysle tohto zákona sa počet 

podielnikov zväčšil o ďalšiu stovku vlastníkov. 

Dňa 10.11.2003 zápisom do registra pozemkových spoločenstiev vzniklo 

v zmysle zákona NR SR č. 181/1995 Z. z. Pozemkové spoločenstvo Šoporňa 1 ako 

dobrovoľné, záujmové a na politických stranách a hnutiach nezávislé združenie bývalých 

urbárnikov a ich právnych nástupcov. 

V zmysle zakladacej zmluvy spoločenstvo v prvých rokoch aj mohlo takto pracovať. 

Postupne sa do legislatívy dostávali zákony, ktoré ho posúvali od dobrovoľného združenia 

k dnešnému  stavu zviazanému podnikateľskými právnymi úpravami, ktorým sa muselo 

prispôsobovať. 

V  roku 2013 sa mení aj základná legislatíva pre pozemkové spoločenstvá. S účinnosťou 

od 1. mája 2013 platí Zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, ktorý zrušil 

zákony č. 181/1995 Z. z., 217/2004 Z. z., 549/2004 Z. z. ktorými sme sa riadili doteraz 

a zavádza nové ustanovenia, ktorým sa naša činnosť musí prispôsobiť. Činnosť 

a hospodárenie spoločenstva posúva od pôvodného občianskeho združenia do  

podnikateľského prostredia s prvkami akciových spoločností. 

 V súčasnosti spoločenstvo podniká v zmysle §19 zákona SNR č. 97/2013, 

prostredníctvom právnických osôb oprávnených na poľnohospodársku prvovýrobu 

a hospodárenie v lesoch a na vodných plochách, ktorým svoje pozemky prenajíma. 

Výsledok hospodárenia po zdanení rozdeľuje svojim členom podľa ich podielov po 

schválení valným zhromaždením. 

Vývoj spoločenstva a zmeny v jeho riadiacich orgánoch zachytáva  úplný výpis 

z registra pozemkových spoločenstiev: Register pozemkových spoločenstiev

Súčasné orgány spoločenstva a kontakty 

Predseda spoločenstva:  Stanislav Kiš 

Č. tel.: 0903891054 

Email: stanislav.kis@gmail.com