Previesť podiely a ponuka na predaj

Listy vlastníctva

LV - 4687

LV - 4749

LV - 4765

LV - 5105

LV - 5140

LV - 5994

LV - 6033


Žiadosť o vyplatenie podielov


Predaj

Pozemkové spoločenstvo Šoporňa 1,   so sídlom Obecný úrad č.1179, 925 52  Šoporňa

 

Postup pri prevode podielov podielnikov spoločenstva, ktorý je treba dodržať pri jednotlivých prevodoch podielov, aby bol prevod v zmysle zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľností a zákona č. 97/2013 Z.z. v platnom znení.

  1. Darovanie podielu blízkej osobou sa podľa zákona rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel/ka a deti. V tomto prípade netreba pred prevodom urobiť žiadne právne kroky k spoločenstvu. Po prevode nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve, zapíše do zoznamu členov svoje údaje požadované v zmluve o spoločenstve. Obdarovaný doloží darovaciu zmluvu a rozhodnutie o povolení vkladu do katastra alebo list vlastníctva.
  2. Darovanie podielu nespoluvlastníkovi – nepodielnikovi alebo osobe nie blízkej nie je možné.
  3. Prevod podielu medzi spoluvlastníkmi – podielnikmi. Pred prevodom  netreba urobiť žiadne právne kroky k spoločenstvu. Po prevode nadobúdateľ nového podielu je povinný do dvoch mesiacov   odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva zapísať do zoznamu členov údaje požadované v zmluve o spoločenstve. Doloží rozhodnutie o povolení vkladu do katastra alebo list vlastníctva.
  4. Prevod podielu na nečlena – tu je prevod zložitejší.

„Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, musí ho písomnou formou ponúknuť na predaj ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Ak  do 90 dní od podania žiadosti neprejavia o predmetný podiel   záujem ostatní vlastníci podielov, môže ho predať tretej osobe za cenu rovnakú alebo vyššiu  za akú ponúkol a predaj svoj podiel ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom  výboru. Po uplynutí 90 dní od doručenia bude vlastník písomne vyrozumený výborom či je zo strany ostatných spoluvlastníkov podielov záujem o kúpu:

  1. Ak prejavil niekto zo spoluvlastníkov podielov záujem o kúpu predmetných podielov môže dôjsť k predaju podielov ak medzi tým už svoje podiely nepredal inému spoluvlastníkovi podielov. Po prevode nadobúdateľ nového podielu je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva zapísať do zoznamu členov údaje požadované v zmluve o spoločenstve – ako v bode 3.
  2. ak neprejavil nikto z ostatných vlastníkov podielov záujem o kúpu predmetných podielov môže ho predať tretej osobe za cenu rovnakú alebo vyššiu za akú ponúkol na predaj svoj podiel ostatným vlastníkom podielov spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru. Po prevode nadobúdateľ podielu je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k zmluve o spoločenstve, zapíše sa do zoznamu členov svoje údaje požadované v zmluve o spoločenstve. Kupujúci doloží kúpno-predajnú zmluvu na získaný podiel čím doloží kúpnu cenu a rozhodnutie o povolení vkladu do katastra alebo list vlastníctva.
  3. tretia osoba bude zapísaná do zoznamu členov spoločenstva po nadobudnutí podielu minimálne 2 000 m² z dôvodu nedrobenia podielov.

 

Pri nedodržaní vyššie uvedeného postupu nebude táto tretia osoba zapísaná do zoznamu členov spoločenstva nakoľko nadobudne podiely v rozpore so schválenou zmluvou o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti a zákona č. 97/2013 Z.z. v platnom znení a spoločenstvo odkáže túto tretiu osobu na konanie pred príslušným súdom.

 

 

 

                                                                  Stanislav Kiš

                                               predseda pozemkového spoločenstva

                                                                    Šoporňa 1

 


Predajj pozemkov


Kúpa pozemkov


predaj podielov

1.  Margita Jelínková, Hradecká 4, 533 45 Opatovice nad Labem, Česká republika         výmera spolu 156 m2  cena1Eur/m2   Doručené:  07.03.2018

2.  Ján Mikuš, Kvetná 17, 792 01 Bruntál, Česká republika                                               výmera spolu  156 m2  cena: 1Eur/m2   Doručené:  08.03.2018