uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta

SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Pogram HODOV 2018

 

Piatok - 03.08.2018
 
18.00 h. - 19.00 h. - dychová hudba Zálužanka 
19.00 h. - 20.00 h. - dychová hudba Šúrovanka
20.00 h. - 21.00 h. - Desmod                                       
21.00 h. - 05.00 h. - Diskotéka s DJ HUXO
 
Sobota - 04.08.2018
 
19.00 h. - 20.00 h. - Tiktaci (Taktici)
20.00 h. - 21.00 h. - Slniečko
21.00 h. - 22.00 h. - Gladiátor
22.30 h. - ohňostroj
22.00 h. - 05.00 h. - Diskotéka s HUXOMEDIA DJS
 
Nedeľa - 05.08.2018
 
08.00 h. a 11.00 h. - sv. omše - kostol Panny Márie Snežnej
16.00 h. - 17.00 h. - INSIDE
17.00 h. - 18.00 h. - Colorado
18.00 h. - 19.00 h. - Jadranka
19.00 h. - 20.00 h. - Old School Brothers                  
20.00 h. - 04.00 h. - Diskotéka s HUXOMEDIA DJS
 
Pondelok - 06.08.2018
17.00 h. - ŠK Šoporňa - FC Spartak Trnava (starí páni)
                              
Zverejnené: 07.05 2018

Trhové miesta Hody 2018

Zverejnené: 22.02 2018

Nová služba Obecného úradu

Obec Šoporňa sa na základe požiadaviek občanov rozhodla sprístupniť novú službu pre svojich obyvateľov. Táto služba umožňuje informovať občanov o novopridaných oznamoch na obecnej stránke formou mailu. Stačí zaslať požiadavku so  svojim menom a priezviskom, mailovou adresou  na mailovú adresu: kniznica@soporna.sk

Zverejnené: 01.04 2016

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voličov

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. Viac info tu.

Zverejnené: 12.07 2018

Zámer predaja majetku

Obec Šoporňa zverejňuje zámer predaja majetku. Viac info tu.

Zverejnené: 11.07 2018

Generálny pardon

Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. rozhodlo o predĺžení trvania udeleného „GENERÁLNEHO PARDONU“ v termíne do 31.08.2018, čím ešte dáva všetkým neoprávneným odberateľom/producentom možnosť prihlásiť sa a bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie.  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. si do konca predĺženého termínu neuplatní fakturáciu za náklady súvisiace s obhliadkou legalizovaného odberného miesta/miesta produkcie v zmysle platného Cenníka výkonov a služieb ZsVS, a.s.. Viac info tu

Zverejnené: 03.07 2018

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante

V súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) a b)  vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 15.06.2018 o 00:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa z a k a z u j e :

 

 1. vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
 2. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
 3. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
   

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom z a k a z u j e najmä:

 1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku    požiaru,
 2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
 3. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
 4. vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

                                                                                         pplk. Ing. Zoltán Tánczos, PhD.

                                                                                                            riaditeľ

 

Zverejnené: 15.06 2018

Záverečný účet Obce Šoporňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Zverejnené: 14.06 2018

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

Obec Šoporňa

Hlavný kontrolór

 

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2018

 

V súlade s § 18, ods. 1, písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti s nasledovným zameraním:

 • Stanovisko k Návrhu Rozpočtu obce Šoporňa na rok 2019
 • Kontrola výberu dane za psa, dane za ubytovanie a za užívanie verejného priestranstva
 • Kontrola uverejňovania štvrťročných správ zo zákaziek v zmysle §111 a §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Kontrola dodržiavania prijatých opatrení, ktoré vyplynuli z kontrol v rokoch 2015-2018
 • Kontrola plnenia uznesení OZ

 

Ostatné úlohy:

 • Predkladať správy o výsledkoch ukončených kontrol na OZ
 • Spolupráca so Štátnym archívom Nitra, pracovisko Šaľa na riadnom odovzdaní dokumentov a archiváciu
 • Zvyšovať si odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach
 • Spoluúčasť pri riešení aktuálnych vecí týkajúcich sa obce
 • Poskytovať metodickú pomoc pracovníkom OcÚ a podieľať sa na návrhoch nových VZN a smerníc obce v súlade s platnou legislatívou

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2018 bol v zmysle §18f ods. 1b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bude zverejnený na úradnej tabuli dňa 12. 6. 2018.

 

                                                                                  Milena Veresová

                                                                                   hlavný kontrolór

Zverejnené: 12.06 2018

Oznámenie o začatí spojeného územného konania

Obec Šoporňa oznamuje začatie spojeného územného konania o umiestnení stavby  a stavebného konania verejnou vyhláškou. Viac info tu . 

Zverejnené: 30.05 2018

Oznámenie o začatí spojeného územného konania

Obec Šoporňa oznamuje začatie spojeného územného konania o umiestnení stavby  a stavebného konania verejnou vyhláškou. Viac info tu . 

Zverejnené: 30.05 2018

Deň detí

Obec Šoporňa pozýva všetky deti dňa 01.06.2018 od 14.00 hod.na Rajčuru osláviť Deň detí . Pozvánka tu.

Zverejnené: 29.05 2018

Verejná vyhláška Krajského pamiatkového úradu Trnava

Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho pojednávania k projektovej dokumentácii líniovej stavby pre územné rozhodnutie "INS_FTTH_SRED_01_Šoporňa". Viac info tu.

Zverejnené: 14.05 2018

Oznámenie O začatí správneho konanie podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

Obec Pata ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR      č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že na základe žiadosti OBCE ŠOPORŇA, 925 52 Šoporňa 1179, začalo dňa 07.05.2018 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 128 ks drevín a krovitých porastov rastúcich na pozemkoch v k.ú. Šoporňa, na pozemkoch v prenájme žiadateľa. Viac info tu.

Zverejnené: 07.05 2018

Upovedomenie o začatí správneho konania na vydanie súhlasu na výrub drevín

V zmysle ustanovenia § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajiny v platnom znení týmto Obec Pata oznamuje, že dňa 07.05.2018 začala správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 128 ks drevín podľa § 47 ods. 3 cit. zákona. Viac info tu.

Zverejnené: 07.05 2018

Komunitný plán obce Šoporňa na roky 2018 - 2022

srdečne Vás pozývame na verejné stretnutie „Komunitný plán obce Šoporňa na roky 2018-2022“,ktoré sa uskutoční v sále kultúrneho domu dňa 05.04.2018 v čase o 17.00 hod. Účasť je dobrovoľná, ale vo Vašom záujme máte možnosť vyjadriť svoje názory, pripomienky, postrehy k sociálnej práci v obci práve na tomto stretnutí.

Zverejnené: 04.04 2018

Dobrovoľná dražba

Zverejnené: 27.03 2018


Všetky oznamy