uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta

SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Nová služba Obecného úradu

Obec Šoporňa sa na základe požiadaviek občanov rozhodla sprístupniť novú službu pre svojich obyvateľov. Táto služba umožňuje informovať občanov o novopridaných oznamoch na obecnej stránke formou mailu. Stačí zaslať požiadavku so  svojim menom a priezviskom, mailovou adresou  na mailovú adresu: kniznica@soporna.sk

Zverejnené: 01.04 2016

Informácie o nakladaní s použitými batériami a akumulátormi

Zverejnené: 21.09 2018

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Obec Šoporňa prerokovala žiadosť Adama Gálu a podľa § 39a ods.4, § 66 a vyhlášky  § 10 vyhl. č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona povoľuje stavbu "Rodinný dom". Viac info tu. 

Zverejnené: 21.09 2018

Zverejnené: 19.09 2018

Volebné okrsky a volebné miestnosti

Obec Šoporňa utvára a určuje pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10. novembra 2018 tri volebné okrsky. Viac info tu.

Zverejnené: 10.09 2018

Oznam o webstránke

Oznamujeme občanom, že technické problémy s otváraním príloh na obecnej stránke www.soporna.sk boli odstránené. Za komplikácie sa ospravedlňujeme. V prípade pretrvávajúcich problémov ma prosím kontaktujte – servisit@soporna.sk

Zverejnené: 06.09 2018

Rodina na kolesách

Obec Šoporňa oznamuje, že z dôvodu nepriaznivých podmienok na trase akcie Rodina na kolesách, sa uvedená rodinná akcia dnes (02.09.2018) ruší.

Zverejnené: 02.09 2018

Komunálne voľby 2018

Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 obce Šoporňa. Viac info tu.

Osoby určené na organizačné zabezpečenie volieb, organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie. Viac info tu.

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v obci Šoporňa vo voľbach do orgánov samosprávy obcí.  Viac info tu.

Miesto, čas a spôsob doručenia oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie. Viac info tu.

Zverejnené: 31.08 2018

Určenie počtu poslancov a utvorení volebného obvodu

Obec Šoporňa oznamuje, že  počet volených poslancov do Obecného zastupiteľstva v Šoporni  je 11. Viac info tu.

Zverejnené: 15.08 2018

Oznámenie počtu obyvateľov

Obec Šoporňa oznamuje počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí. Viac info tu.

Zverejnené: 15.08 2018

Stavebné povolenie - verejná vyhláška

Obec Šoporňa  povoľuje stavbu DS Kráľová nad Váhom pre Západoslovenskú distribučnú a.s. Viac info tu. 

Zverejnené: 31.07 2018

Oznámenie verejnou vyhláškou

Obec Šoporňa oznamuje verejnou vyhláškou začatie územného konania - navrhovateľ Slovak Telekom  a.s. Viac info tu

Zverejnené: 31.07 2018

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voličov

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h. Viac info tu.

Zverejnené: 12.07 2018

Zámer predaja majetku

Obec Šoporňa zverejňuje zámer predaja majetku. Viac info tu.

Zverejnené: 11.07 2018

Generálny pardon

Vedenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. rozhodlo o predĺžení trvania udeleného „GENERÁLNEHO PARDONU“ v termíne do 31.08.2018, čím ešte dáva všetkým neoprávneným odberateľom/producentom možnosť prihlásiť sa a bez sankcií zlegalizovať svoje pripojenie.  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. si do konca predĺženého termínu neuplatní fakturáciu za náklady súvisiace s obhliadkou legalizovaného odberného miesta/miesta produkcie v zmysle platného Cenníka výkonov a služieb ZsVS, a.s.. Viac info tu

Zverejnené: 03.07 2018

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante

V súvislosti so súčasným stavom a vývojom poveternostnej situácie v územnom obvode okresu Galanta a na základe § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) písm. a) a b)  vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na pozemkoch s porastom v územnom obvode okresu Galanta od 15.06.2018 o 00:00 hod. do odvolania

V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.

Právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom sa z a k a z u j e :

 

  1. vykonávať spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve,
  2. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
  3. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.
     

Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom z a k a z u j e najmä:

  1. fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku    požiaru,
  2. vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov,
  3. zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
  4. vyvolať bezdôvodne požiarny poplach, privolať bezdôvodne hasičskú jednotku alebo zneužiť linku tiesňového volania.

                                                                                         pplk. Ing. Zoltán Tánczos, PhD.

                                                                                                            riaditeľ

 

Zverejnené: 15.06 2018


Všetky oznamy