uradna tabula
ÚRADNÁ TABUĽA
OKRES GALANTA
Okres galanta
SPRAVODAJSTVO, NOVINKY

Nová služba Obecného úradu

Obec Šoporňa sa na základe požiadaviek občanov rozhodla sprístupniť novú službu pre svojich obyvateľov. Táto služba umožňuje informovať občanov o novopridaných oznamoch na obecnej stránke formou mailu. Stačí zaslať požiadavku so  svojim menom a priezviskom, mailovou adresou  na mailovú adresu: kniznica@soporna.sk

Zverejnené: 01.04 2016

Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

V súlade s § 18, ods. 1, písm. b/ zákona č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov predkladám návrh plánu kontrolnej činnosti s nasledovným zameraním:

 • Stanovisko k Návrhu Záverečného účtu obce Šoporňa za rok 2017
 • Kontrola dodržiavania  Prevádzkového poriadku pohrebiska a správnosť výberu poplatkov
 • Rozbor plnenia poplatkov a pohľadávok za kanalizáciu
 • Kontrola dodržiavania Registratúrneho poriadku obce Šoporňa
 • Kontrola výberu poplatkov za knižničné služby a stav knižničného fondu
 • Kontrola plnenia uznesení OZ

Ostatné úlohy:

 • Predkladať správy o výsledkoch ukončených kontrol na OZ
 • Zvyšovať si odbornosť v oblasti kontroly účasťou na odborných seminároch a školeniach
 • Spoluúčasť pri riešení aktuálnych vecí týkajúcich sa obce
 • Poskytovať metodickú pomoc pracovníkom OcÚ a podieľať sa na návrhoch nových VZN a smerníc obce v súlade s platnou legislatívou

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2018 bol v zmysle §18f ods. 1b, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bude zverejnený na úradnej tabuli dňa 16. 1. 2018.

 

                                                                                  Milena Veresová

                                                                                   hlavný kontrolór

Zverejnené: 22.01 2018

Známky na smetné nádoby na rok 2018

Obec Šoporňa oznamuje občanom, že známky na smetné nádoby na rok 2018 si môžu vyzdvihnúť na prízemí Obecného úradu v Šoporni, č. dverí 1, počas stránkových hodín. Známky na rok 2017 sú platné do 31.01.2018. Od 01.02.2018 sa budú vyvážať iba smetné nádoby označené známkami na rok 2018.

Zverejnené: 03.01 2018

Ochrana vodomerov v zimnom období

Vážení občania!

Západoslovenská vodárenská spoločnosť oznamuje svojim zákazníkom, ktorí majú na svojich vodovodných prípojkách nainštalované vodomery, aby v zimnom období zabezpečili dostatočnú ochranu vodomerov proti zamrznutiu.

Extrémne nízke teploty môžu zapríčiniť zamrznutie vodomerov a ich poškodenie. K zamrznutiu vodomerov dochádza najmä v nezakrytých vodomerných šachtách a na prípojkách s malými nepravidelnými odbermi. Vodomery sú vo vlastníctve prevádzkovateľa verejného vodovodu, odberateľ však v zmysle zákona o verejných vodovodoch a všeobecných zmluvných podmienok dodávky vody, nesie plnú zodpovednosť za ich poškodenie. Preto Vám odporúčame skontrolovať vodomery najmä v neobývaných domoch, v rekreačných chatkách a v podobných zariadeniach s minimálnym a nepravidelným odberom vody a prijať vhodné opatrenia napr. zakrytím vodomernej šachty alebo vodomernej zostavy v šachte. Zároveň Vás upozorňuje o včasné odvodnenie vnútorných rozvodov vody v neobývaných domoch. V takýchto objektoch odporúčame zavrieť hlavný uzáver vody za vodomerom, aby v prípade poškodenia vnútorných rozvodov nedochádzalo k ich zatopeniu vodou.

Zverejnené: 05.12 2017

Zmena otváracích hodín Zberného dvora

Obec Šoporňa oznamuje občanom, že od 1.11.2017 sa mení otváracia doba na Zbernom dvore  v Šoporni nasledovne:

November 2017 - Marec 2018
Utorok : 09.00 – 17.00
Streda : 09.00 – 17.00
Štvrtok: 09.00 – 17.00
Piatok:  09.00 – 17.00
Sobota: 09.00 – 17.00 

Mimo týchto otváracích hodín je prísny zákaz vyvážania akéhokoľvek odpadu na Zberný dvor resp. jeho okolia ! 

Zverejnené: 01.11 2017

Voľba hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Šoporni vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra na deň 6. decembra 2017. Viac info tu.

Zverejnené: 17.10 2017

Oznam Polície SR

Polícia upozorňuje hlavne starších ľudí, aby si dávali pozor na podvodné telefonáty od ľudí, ktorí sa vydávajú za ich príbuzných a pýtajú od nich peniaze. Podvodníci, ktorí okrádajú dôverčivých dôchodcov, úradovali tento rok už viackrát v niekoľkých okresoch a nie je vylúčené, že to skúsia aj v našej obci. Používajú overené finty. Dôchodcom zavolajú, predstavia sa ako príbuzní, ktorí súrne potrebujú peniaze a z rôznych dôvodov po ne niekoho pošlú.

Polícia varuje - podobné telefonáty si u príbuzných preverte a neverte napríklad výhovorkám, že váš blízky má iný hlas preto, že je chorý.

Neznámych ľudí nepúšťajte domov a nič im nepodpisujte bez konzultácií. V prípade akéhokoľvek podozrenia ihneď kontaktujte políciu na čísle 158. 

Zverejnené: 19.09 2017

Správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín

Obec Šoporňa ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody

podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov      oznamuje, že na základe žiadosti  Štefana Búrana bytom v Šoporni č. 1513 začalo dňa 06.09.2017 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín rastúcich na pozemku v k.ú. Šoporňa, na pozemku vo vlastníctve  žiadateľa. Viac info tu .

Zverejnené: 06.09 2017

Zber plastov

Na základe požiadavky zberovej spoločnosti vás žiadame pri vrecovom zbere plastov  o stláčanie PET  fliaš, najlepšie pošliapať a následne zazátkovať, aby sa ich do vreca zmestilo čo najviac a odovzdávať iba plné vrecia. Pokiaľ nebude vrece naplnené minimálne do trištvrte, zberová spoločnosť vrece nezoberie a  je potrebné  ho doplniť a odovzdať pri nasledujúcom zbere.

Zverejnené: 09.08 2017

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby

 Obec Šoporňa oznamuje začatie konania o odstránení stavby. Viac info tu 

Zverejnené: 28.07 2017

Oznámenie o začatí správneho konania

Obec Šoporňa ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody

Podľa § 69 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade s § 3 ods. 5 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že na základe žiadosti  Petra Hanakoviča bytom v Seredi ul. Novomestská 41/36 začalo dňa 19.07.2017 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 4 ks drevín rastúcich na pozemku v k.ú. Šoporňa, na pozemku vo vlastníctve  žiadateľa. Viac info tu.

Zverejnené: 25.07 2017

Povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

Obec Šoporňa povoľuje zmenu stavby pred jej dokončením pre stavebníka Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava. Viac info tu 

Zverejnené: 24.07 2017

Rozhodnutie o odvoalni A - Building, s.r.o.

Obec Šoporňa odvolaniu účastníka konania A - Building, s.r.o, Nové záhrady I. 13/A, 821 05  Bratislava proti rozhodnutiu obce Šoporňa číslo 1681/22000 ÚPaSP 1326/2016 zo dňa 14.02.2017 vyhovuje. Celé rozhodnutie tu.

Zverejnené: 17.07 2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

  Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý  má trvalý pobyt v obci, ktorá patrído územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je:

- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,

- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu.

III

Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je:

- výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby do zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby predsedu môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Volič hlasuje tak, že po opustení osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov vloží obálku do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písaťa oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Zverejnené: 05.07 2017

Začatie konania o predĺžení stavebného povolenia

Obec Šoporňa oznamuje začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia. Podrobnosti tu

Zverejnené: 21.06 2017

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2017

Zverejnené: 14.06 2017

Zverejnené: 14.06 2017

Rozhodnutie o povolení odstránenia stvavby

Obec Šoporňa povoľuje odstránenie stavby rodinnného domu so súpisným číslom 318. Viac info tu.

Zverejnené: 12.05 2017

Stavebné povolenie

Obec Šoporňa povoľuje stavbu rodinného domu. Viac info tu

Zverejnené: 04.05 2017

Odvolania voči územnému rozhodnutiu obce Šoporňa

Obec Šoporňa v súlade s ustanovením § 56 zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov upevedomuje účastníkov konania o obsahu podaného odvolania a  oznamuje termín prerokovania. Podrobnosti tu

Zverejnené: 26.04 2017

Oznámenie o začatí konania o odstránení, stavby

Obec Šoporňa oznamuje začatie konania o odstránení stavby podľa § 88 odst. 3 Stavebného zákona. Podrobnosti tu.

Zverejnené: 18.04 2017

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením

Obec Šoporňa oznamuje začatie stavebného konania o zmene stavby pred jej dokončením v súlade s ustanovením § 61 ods.3 Stavebného zákona. Podrobnosti tu.

Zverejnené: 18.04 2017

Oznámenie o začatí územného konania

Obec Šoporňa oznamuje v súlade § 36 odst. 1 a odst.4 Stavebného zákona začatie územného konania. Podrobnosti tu.

Zverejnené: 18.04 2017

Objednávanie veľkoobjemových kontajnerov

Obecv Šoporňa oznamuje občanom, že veľkoobjemové kontajnery si môžu objednávať priamo v spoločnosti KOMPLEX -odpadová spoločnosť, s.r.o, Pusté Sady na tel. čísle 0917272288

Zverejnené: 13.04 2017

Ojazdené pnemumatiky

Vážení občania,

s blížiacim sa jarným obdobím k nám prichádza aj obdobie jarného upratovania a pre majiteľov motorových vozidiel aj obdobie prezúvania pneumatík. Každý z nich sa už pravdepodobne dostal do situácie, že bol donútený vymeniť svoje staré pneu za nové. A tu nám vzniká problém - Kam s takýmito starými použitými pneumatikami ktorých sa potrebujeme zbaviť? 

Ojazdená pneumatika nepatrí na zberný dvor obce ani na čierne skládky. Takéto pneumatiky máme možnosť odovzdať distribútorom pneumatík - pneuservisy, autoservisy, predajne pneumatík, predajne automobilov atď. - ktorí sú označení ako "Miesto spätného odberu pneumatík" a to úplne BEZPLATNE. Zoznam týchto zberných miest nájdete na webovej stránke eltma.sk v sekcii "Zberné miesta".  Info v prílohe....

 

Zverejnené: 04.04 2017

Upovedomenie o začatí správneho konania

Obec Šoporňa oznamuje, že dňa 20.03.2017 začala správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 1 ks stromu podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002  Z.z. Viac info tu.

Zverejnené: 24.03 2017

Oznámenie o začatí stavebného konania

Obec Šoporňa oznamuje začatie stavebného konania. Viac info tu.

Zverejnené: 20.03 2017

Zverejnené: 20.03 2017

Oznam Daňového úradu

DAŇOVÝ ÚRAD TRNAVA

oznamuje, že preberanie daňových priznaní k dani z príjmov za rok 2016 bude zabezpečovať

dňa 31.03.2017 v čase od 09:00 h do 17:00 h

okrem stálych organizačných zložiek (najbližšia pobočka Galanta) aj na adrese:

Mestský úrad Sereď,

Námestie republiky č. 1176/10, Sereď.

Zverejnené: 10.03 2017

Zákaz vypaľovania porastov

Nebezpečné vypaľovanie suchých trávnatých porastov

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante ako príslušný orgán upozorňuje právnické osoby, fyzické osoby – podnikateľov, ako aj fyzické osoby na prísny zákaz vypaľovania suchých trávnatých porastov, ktoré je podľa zákona o ochrane pred požiarmi zakázané v každom ročnom období a to nielen v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru!

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Galante eviduje v roku 2015  20 prípadov a v roku 2016       17 prípadov vzniku požiaru v súvislosti s vypaľovaním suchých trávnatých porastov, pričom tieto požiare poškodzujú nielen životné prostredie, ale zapríčiňujú aj škody na majetku a niekedy aj na životoch.

Vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov je podľa § 8 písm. a) a § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi  v znení neskorších predpisov zakázané. V prípade porušenia tohto zákazu hrozí podľa zákona fyzickej osobe pokuta až do výšky  331,- € , resp. v blokovom konaní do výšky 100,- € a právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi je možné uložiť pokutu až do výšky 16 596,- €.

Zverejnené: 01.03 2017

Zverejnené: 22.02 2017

Oznámenie o začatí správneho konania

Obec Šoporňa oznamuje, že na základe žiadosti Norberta Gavalca, Šoporňa č.d. 774 začalo dňa 15.02.2017 správne konanie vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks stromov rastúcich na pozemku v k.ú. Šoporňa, na pozemku vo vlastníctve  žiadateľa.  Viac info tu 

Zverejnené: 17.02 2017

Oznámenie o začatí spojeného územného konania

Oznámenie o začatí spojeného územného konania o umiestnení stavby a stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho konania. Viac info tu.

Zverejnené: 06.02 2017

Známky na smetné nádoby na rok 2017

Obec Šoporňa oznamuje občanom, že nálepky na smetné nádoby na rok 2017 sa vydávajú na Obecnom úrade v Šoporni, na prízemí, kancelária č. 1, počas stránkových hodín.

Zverejnené: 26.01 2017

Lekáreň Arnika

Lekáreň Zdravia Pata, s.r.o., prevádzka: Lekáreň Arnika, Poštová ul. 1548, oznamuje občanom obce, že od 24.01.2017 má nové telefónne číslo - 031/5501204

Zverejnené: 24.01 2017

Oznam správcu miestnej dane

Obec Šoporňa, správca miestnej dane, oznamuje daňovníkom dane z nehnuteľností alebo dane za psa, ktorým v priebehu roka 2016 vznikla alebo zanikla daňová povinnosť (kúpa, darovanie, predaj nehnuteľnosti), alebo im v priebehu roka 2016 bolo vydané stavebné, kolaudačné rozhodnutie k nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v obci Šoporňa, vlastnia alebo držia psa staršieho ako 6 mesiacov a pes nie je doteraz prihlásený do evidencie, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v platnom znení je povinnosťou daňovníkov podať daňové priznanie  na Obecnom úrade na prízemí v kancelárii č. dverí 1 počas stránkových dní nasledovne: pondelok a utorok od 8.00 hod. do 16.00 hod., v stredu od 8.00 hod. do 17.00 hod. a v piatok od 7.00 hod. do 14.00 hod. najneskoršie do 31. januára 2017.

 

K podaniu daňového  priznania je potrebné predložiť k nahliadnutiu list vlastníctva, rozhodnutie o povolení vkladu vydané správou katastra, osvedčenie o dedičstve, stavebné a kolaudačné rozhodnutie.

Zverejnené: 12.01 2017

Stolové kalendáre obce na rok 2017

Obec Šoporňa ponúka možnosť zakúpenia stolových kalendárov na rok 2017 na sekretariáte obecného úradu. Cena za jeden kus je 2 Eurá.

Zverejnené: 28.12 2016

Známky na smetné nádoby 2017

Obec Šoporňa oznamuje občanom, že nálepky na smetné nádoby na rok 2017 sa budú vydávať na obecnom úrade v mesiaci január  2017. O presnom termíne Vás budeme informovať prostredníctvom miestneho rozhlasu a internetovej stránky obce Šoporňa.

Zverejnené: 28.12 2016

Hospodárenie miest, obcí, VÚC podľa INEKO

INEKO je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti. Poslaním je podpora potrebných ekonomických a sociálnych reforiem v SR. INEKO sa na regionálnej a európskej úrovni zameriava na tie oblasti sociálnej politiky, ktoré sú nevyhnutné pre transformáciu ekonomiky SR, pričom sa snaží čerpať z najlepších skúseností z ostatných transformujúcich sa krajín, resp. členov EÚ a OECD. 

Ako v tomto hodnotení dopadla naša obec? Výsledok tu 

Zverejnené: 06.12 2016

Uznesenie Okresného súdu Galanta

Obec Šoporňa v snahe získať prostriedky od svojich dlžníkov využíva všetky zákonné a dostupné prostriedky,

Ako dôkaz uvádzame Uznesenie Okresného súdu Galanta, ktorým zakazuje nakladať s majetkom a to do splnenia povinnosti žalovaného voči žalobcovi, vyplývajúcich mu z právoplatného a vykonateľného Rozhodnutia 1 a 2 Obecného zastupiteľstva Obce Šoporňa zo dňa 24.02.2016. Viac tu 

Zverejnené: 04.11 2016

Zverejnenie zámeru prenájmu obecného majetku

Obec Šoporňa zverejňuje zámer prenájmu obecného majetku. Podrobnosti tu 

Zverejnené: 12.10 2016

Správa z finančnej kontroly v obci Šoporňa

V čase od 18.04.2016 do 22.08.2016 bola vykonaná finančná kontroly na mieste v Obci Šoporňa zameraná na zákonnosť, hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelovosť pri  hospodárení s verejnými financiami a realizácií finančných operácii alebo ich časti a všeobecne záväzných nariadení v Obci Šoporňa . Správa tu 

Zverejnené: 03.10 2016

Upozornenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. upozorňuje, že sa v regióne vyskytli prípady, kedy boli občania oslovení falošnými odpočtármi, ktorí sa preukazujú nepravými služobnými preukazmi zamestnancov ZsVS, a.s., žiadajú odčítať stav vodomerov a násedne požadujú od občanov úhradu za spotebu pitnej vody v hotovosti. V žiadnom prípade nejde o zamestnancov ZsVS , a.s.. Zamestnanci ZsVS, a.s.  vykonávajúcich odpočty vodomerov nikdy nepracujú s hotovosťou, t.j. nedoručujú, ani nevyberajú od odberateľov hotovostné peňažné prostriedky na odbernom mieste alebo inde

Zverejnené: 20.09 2016

Vývoz smetí - zmena intervalov

Obec Šoporňa oznamuje občanom obce, že od 5. septembra 2016 bude vývoz tuhého komunálneho odpadu  zo zberných nádob realizovaný v pravidelných dvojtýždňových intervaloch a v rovnakých dňoch (vždy v pondelok a v utorok)

Zverejnené: 30.08 2016

Oznam SPP o nelegálnom odbere

Oznam tu

Zverejnené: 08.07 2016

Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v obci Šoporňa

Zverejnené: 06.07 2016

Návrh Záverečného účtu obce Šoporňa za rok 2015

Zverejnené: 09.05 2016

Výpis zo zápisnice z 2. zasadnutia OZ

Výpis zo zápisnice z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva  obce Šoporňa - Rozhodnutie 1 a Rozhodnutie 2

Zverejnené: 18.03 2016

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

Ministerstvoo životného prostredia Slovenskej republiky  na základe výsledkov konania o žiadosti o nenávratný príspevok schvaľuje žiadosť obce Šoporňa.   Rozhodnutie o schválení nenávratného finančného príspevku tu

Zverejnené: 11.03 2016

Schválenie žiadosti o NFP Šoporňa - rozšírenie kanalizácie a ČOV

Dňa 20.januára 2016 bola schválená žiadosť obce Šoporňa o nenávratný finančný príspevok na rozšírenie kanalizácie a ČOV.  Detail žiadosti tu.

Zverejnené: 11.03 2016

Upozornenie

Obec Šoporňa upozorňuje občanov na povinnosť uhrádzať miestne poplatky za kanalizáciu, komunálny odpad, daň za psa, daň z nehnuteľností, ktorá zahŕňa  daň z pozemkov, stavieb, bytov a ostatné miestne dane  a iné poplatky. 
Žiadame Vás,  aby si tieto povinnosti splnili čo najskôr, nakoľko na základe uznesenia č. 158/2015 bude obec nútená pristúpiť na exekučné vymáhanie svojich pohľadávok.

Zverejnené: 21.02 2016

Oznámenie o začatí správneho konania

Oznámenie o začatí správneho konania podľa § 47 ods. 3 a 4 zákona 543/2002 Z.z.o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Viac info tu 

Zverejnené: 19.02 2016

Rozhodnutie o začatí konania

Zverejnené: 04.02 2016

Správa o výsledku kontroly v obci Šoporňa

Správa o výsledku kontroly v obci Šoporňa. Viac tu 

Zverejnené: 27.01 2016

ZBERNÝ DVOR

Žiadame občanov obce, aby odpad na zberný dvor vyvážali v čase otváracích hodín!

Zberný dvor je monitorovaný kamerovým systémom!

Platí prísny ZÁKAZ vývozu odpadu mimo otváracích hodín ZD a mimo areálu ZD. V prípade porušenie zákazu budú občania riešení správnym orgánom v priestupkovom konaní, kde im môže byť uložená pokuta až do výšky              16 596, 95 eur.

Otváracie hodiny Zberného dvora:  

November 2015 - Marec 2016
Utorok : 09.00 – 17.00
Streda : 09.00 – 17.00
Štvrtok: 09.00 – 17.00
Piatok:  09.00 – 17.00
Sobota: 09.00 – 17.00 

 

Zverejnené: 28.12 2015

SEPARÁCIA PLASTOV

 DO VRIEC SA ZBIERA:

 1. plastové fľaše od nápojov – PET fľaše
 2. plastové fľaše od octu, potravinového oleja, sirupu
 3. plastové fľaše od kozmetiky, čistiacich a hygienických potrieb
 4. plastové fľaše od prípravkov na ošetrenie a ochranu rastlín
 5. plastové obaly od mlieka, džúsov (nie tetra pak)
 6. plastové obaly z jogurtu, masla, kečupu ......
 7. polyetylénové obalové fólie 
 8. plastové hračky a plastové kuchynské predmety,
 9. plastové bandasky, vaničky, misky, dózy, kvetináče, vedrá
 10. tašky -"igelitky", plastové tácky

PET fľaše prosíme stláčať na minimum,  plasty nesmú obsahovať iné materiály, obaly musia byť bez obsahu!
Plasty nevkladať do ďalších obalov, tašiek a neviazať!

 

 ZAKAZUJE SA ZBIERAŤ:

 1. fľaše silne znečistené zeminou, olejom, potravinami, farbou
 2. polystyrénové tácky, obaly
 3. plastové obaly od motorového oleja a ropných produktov
 4. kovové uzávery z fliaš
 5. obaly kombinované so sklom, kovom
 6. tašky s tkanou textíliou
 7. obaly z jedov a výbušnín
 8. gumolit, linoleum, obuv a ošatenie, obaly z liekov, tvrdé plasty
 9. bazénové fólie

 

Zverejnené: 28.12 2015

Voľby do Národnej Rady Slovenskej Republiky

Zverejnené: 20.11 2015

Zmena otváracích hodín Zberného dvora

Od 03.11.2015 nastáva zmena otváracích hodín na Zbernom dvore v Šoporni nasledovne: 

November 2015 - Marec 2016
Utorok : 09.00 – 17.00
Streda : 09.00 – 17.00
Štvrtok: 09.00 – 17.00
Piatok:  09.00 – 17.00
Sobota: 09.00 – 17.00 

Mimo týchto otváracích hodín je prísny zákaz vyvážania akéhokoľvek odpadu na Zberný dvor resp. jeho okolie ! 

 

Zverejnené: 04.11 2015

Výrub drevín

Výrub drevín rastúcich mimo lesa - upovedomenie o začatí správneho konania a nariadenie ústneho pojednávania. Viac info tu...

Zverejnené: 29.10 2015

Vyjadrenie OcÚ k odstraňovaniu protipovodňového valu (gátu)

Odstraňovanie valu realizuje Povodie Váhu, ako vlastník uvedených pozemkov, ktorý o odstraňovaní uvedeného valu z dôvodu neplnenia svojej funkcie rozhodol uznesením na Valnom zhromaždení v predchádzajúcom období (2008).  Obec Šoporňa nemá žiadnu kompetenciu zasahovať do uvedeného odstraňovania. Prípadé sťažnosti adresujte priamo Povodiu Váhu.

Zverejnené: 23.10 2015

Oznam o zasielaní upozornení o nedoplatkoch

Vážení občania.

Obec Šoporňa rozposiela v týchto dňoch  upozornenia o nedoplatkoch za TKO, dane, psa a kanalizáciu.

Nakoľko po predchádzajúcom vedení sa nenašla kompletná evidencia úhrad poplatkov v sume viac ako 55 000 euro, je možné, že ste uvedené nedoplatky už uhradili. Zároveň Vás prosíme, ak ste tak urobili a bolo Vám zaslané upozornenie, aby ste sa dostavili na obecný úrad na príslušné oddelenie za účelom objasnenia nedorozumenia.

V takomto prípade sa všetkým dotknutým vopred ospravedlňujeme.  

Zverejnené: 07.10 2015

Oznam

Dôchodcovia s nárokom na minimálny dôchodok: Nezabudnite na overený podpis, netreba platiť poštovné! Viac info tu...

Zverejnené: 04.09 2015

Oznam

V 36. týždni bude prebiehať vývoz komunálneho odpadu v dňoch 31.08.2015 a 01.09.2015 ( v pondelok a v utorok). Nasledujúce vývozy  komunálneho odpadu budú realizované v dvojtýždňových intervaloch t.j. 14.09.2015 a 15.09.2015, 28.09.2015 a 29.09.2015 atď. Taktiež zber plastov sa od 02.09.2015 bude vykonávať v dvojtýždňových intervaloch.

Zber papiera sa uskutoční 03.09.2015 a následne vždy v posledný štvrtok v mesiaci ( v prípade daždivého počasia bude vždy oznámený náhradný termín)

 

Zverejnené: 31.08 2015

Výsledky kontroly NKÚ

Protokol o výsledkoch kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontrol vykonaných NKÚ SR v rokoch 2010-2014:

List

Protokol o výsledku kontroly

Zverejnené: 30.07 2015

Oznam

Obec Šoporňa vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy o nájme nebytových priestorov:

- lekáreň
- zdravotné služby

Otváranie obálok s ponukami na obchodno verejnú súťaž na prenájom lekárne sa uskutoční 10.9.2015 o 11,00 hod v zasadačke obecného úradu. Vyhodnotenie ponúk spolu s informáciou o vyhodnotení bude zaslané každému účastníkovi do 30.9.2015.  Otváranie obálok s ponukami na obchodno verejnú súťaž na prenájom zdravotných priestorov sa uskutoční 01.10.2015 o 11,00 hod v zasadačke obecného úradu. Vyhodnotenie ponúk na obchodno verejnú súťaž na prenájom zdravotných priestorov spolu s informáciou o vyhodnotení bude zaslané každému účastníkovi do 16.10.2015.

Zverejnené: 19.07 2015

Zverejnené: 24.06 2015

Oznam

Z dôvodu poruchy na pevnej linke kontaktujte pracovníkov obecného úradu na
telefónnych číslach

Zverejnené: 24.06 2015

Stanovisko

Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Obce Šoporňa za rok 2014, viac info tu...

Zverejnené: 24.06 2015

Rozhodnutie o voľbách

Zverejnené: 24.06 2015

Nové otváracie hodiny

Slovenská pošta a.s., úsek pobočkovej siete a retailového predaja v Bratislave, oznamuje NOVÉ HODINY PRE VEREJNOSŤ POŠTY ŠOPORŇA: Nové otváracie hodiny pošty v obci Šoporňa od 01.12.2014
Zverejnené: 06.04 2015

Zvýšený počet výskytu podvodov

Vážení občania, polícia zaevidovala v uplynulom období zvýšený počet výskytu podvodov páchaných na starších ľuďoch. Z toho dôvodu polícia upozorňuje občanov, ako sa vyhnúť podvodom… viac info tu!
Zverejnené: 06.04 2015

Upozornenie – výzva

Celodenné parkovanie áut na miestnych komunikáciách je problém, ktorý sa netýka len našej obce. Súčasťou miestnych komunikácií sú aj priľahlé chodníky, priľahlé verejné priestranstvá a priľahlé obratiská vozidiel, ďalej len „miestne komunikácie“…… viac info tu
Zverejnené: 06.04 2015